Projekt skBalloon

Čo je to projekt skBalloon?

Projekt skBalloon je projekt skonštruovania a vypustenia tzv. „near-space“ balóna, ktorý je schopný do stratosféry, tj. do výšky asi 35 km, oblasti nazývanej aj „blízkovesmírna“, vyniesť rôzne prístroje, ako napríklad CCD kamery, detektory teploty, žiarenia, a podobne. Jedná sa o funkčnú platformu, ktorá je schopná vynášať vedecký aj komerčný náklad do priemernej výšky cca približne 40 kilometrov. Projekt má prispieť najmä k vzbudeniu záujmu o vesmírne vedy medzi širokou verejnosťou a pripomenúť dôležitosť kozmického výskumu. Tu Slovenská republika až na malé výnimky v posledných rokoch zaostáva. Toto má v blízkej budúcnosti zmeniť pripravovaná kooperačná zmluva s Európskou vesmírnou agentúrou, ako aj aktivity pod hlavičkou Slovenskej organizácie pre vesmírne aktivity (SOSA) a ďalších subjektov na Slovensku.

Obr. 1: Logo projektu skBalloon Obr. 2: Logo misie Julo1.

SkBalloon team tvoria amatéri aj odborníci z rôznych odvetví, ako napríklad elektronika, strojárstvo, informačné technológie, astrofyzika a podobne. Väčšinu z tímu tvoria študenti vysokých škôl. Pre potreby vývoja funkčnej platformy pre stratosférické lety ju bolo nevyhnutné vyvinúť od základu a podobne zamerané zahraničné projekty boli brané len ako inšpirácia. Toto úsilie prinieslo mnoho inovácií a zdokonalení, ktoré by mali v budúcnosti zabezpečiť nepretržité rádiové komunikačné spojenie s platformou s minimálnou chybovosťou. S tým suvisí získavanie telemetrie a stavov systému v reálnom čase, mechanizmy zabraňujúce zlyhaniu v podobe zamotania zvyškov prasknutého balóna do padáku a možnosti predčasného ukončenia letu zo zeme. Ďalej autonavigácia pri pristávaní, dohľadanie platformy po jej dopade na zem, jej následné znovupoužitie a mnoho ďalších. Vypustenie prístrojov na takúto vzdialenosť a schopnosť spracovania zasielaných dát (tzv. „ telemetria“) je univerzálna potreba pri výskume vesmíru, či už z obežnej dráhy Zeme, alebo medziplanetárnych letoch.

SkBalloon team sa pravidelne stretáva na telefonických skype-konferenciách a takzvaných Technical Sessions (technické stretnutia), kde diskutuje svoj postup, prípadne technické a legislatívne problémy a plánuje budúce ciele.
Verejnosti, študentom, vedcom aj firmám bude poskytnutá technická špecifikácia a návod, ako sa môžu do projektu zapojiť a k platforme poskytnúť (pripojiť) svoje vlastné zariadenie, alebo experiment.

Pre koho je projekt určený?

  • Študenti
    a) stredných škôl získajú praktické poznatky o elektronike, atmosférických podmienkach vo veľkých výškach a telemetrii. Následné spracovanie dát je prípravou na podobné úlohy, ktoré ich čakajú na vysokej škole. Projekt celkovo vzbudí záujem o prírodné a technické vedy.
    b) vysokých škôl – projekt je ideálnou platformou pre ročníkové, bakalárske a magisterské práce (podľa vzoru vysokoškolských programov ESA“) a prípravou na seriózny vedecký výskum v neskoršom zamestnaní.

  • Výskumné ústavy – platforma poskytuje možnosť realizovať výskum horných vrstiev atmosféry, svetelného znečistenia, kozmického žiarenia a podobne.

  • Firmy – pomocou platformy skBalloon je možné testovať súčiastky v extrémnych podmienkach vysokých nadmorských výšok (teploty až -80 °C, nízke hustoty vzduchu, vysokoenergetické kozmické žiarenie)

  • Iné – platforma môže slúžiť pre predletové testovanie cubesatov (mikrosatelitov)

skBalloon Julo1 (Test Flight 1)

Julo1 (nazvaný po Júliusovi Satinskom) je prvý, testovací let v rámci projektu skBalloon, ktorého štart sa uskutočnil v 9.októbra 2010. Pri tomto lete bola overená „letuschopnosť“ platformy a po spracovaní výsledkov z tohto letu boli stanovené technické zmeny pre budúce riadne lety s vedeckým, alebo komerčným nákladom.

Prílohy:

Prezentácia na konferencii IBWS (v angličtine): STIAHNUŤ
Prezentácia v Pražskom planetáriu: STIAHNUŤ

EnglishSlovensky