Spolupráca SR a ESA

SOSA sa od svojho vzniku venuje podpore spolupráce SR s Európsou vesmírnou agentúrou ESA. V tejto medzivládnej výskumno-vývojovej agentúre sa združila väčšina európskych štátov, aby spojenými silami realizovali spoločný kozmický program, zameraný na:

  1. výskum vesmíru, vrátane pilotovaných kozmických letov
  2. vývoj kozmických technológií, akými sú satelity, raketové nosiče a ďalšie
  3. vývoj satelitných služieb ako napr. navigáciatelekomunikácie či pozorovanie Zeme a transfer technológií do iných odvetví
  4. vzdelávanie detí a mládeže v oblasti vesmírnych technológií

Za spoluprácu s ESA je v SR oficiálne zodpovedné Ministerstvo školstva SR. S ministerstvom SOSA spolupracuje najmä v Komisii pre spoluprácu SR s ESA, ktorá sa schádza približne dva razy do roka a prerokováva aktuálny stav spolupráce a navrhuje ďalšie kroky.

AKO MÔŽETE SPOLUPRACOVAŤ S ESA

Slovensko sa účastní prípravného programu PECS (Plan for European Cooperating States), ktorý je určený pre novo-pristupujúce štáty. V rámci tohto programu je možné zúčastňovať sa výberových konaní na študijné stáže a pracovné miesta v ESA pre jednotlivcov, ako aj riešiť výskumné a vývojové projekty v rámci firiem, ústavov, univerzít a podobne.

A) MOŽNOSTI PRE JEDNOTLIVCOV A ŠKOLY

schoolPre občanov SR ako pristupujúcej krajiny bude zatiaľ možnosť uchádzať sa len o niektoré vybrané voľné pracovné pozície v ESA (všetky pozície budú k dispozícii až po vstupe SR do ESA ako plnohodnotného člena po roku 2020). Pre deti a mládež a pre učiteľov je možnosť zúčastňovať sa programov ESA Education. Pre mladých univerzitných absolventov je možnosť zúčastniť sa programu YGT (Young Graduate Trainee).

B) MOŽNOSTI PRE VÝSKUMNO-VÝVOJOVÉ ORGANIZÁCIE

V programe PECS je vyčlenený rozpočet vo výške cca 7,5 miliónov Eur na obdobie rokov 2015 – 2020 na financovanie tzv. PECS projektov, tj. výskumných a vývojových projektov realizovaných slovenskými vedeckými a priemyselnými organizáciami (univerzity, výskumné ústavy, súkromné firmy a pod.). Tieto projekty by však mali byť v dobrom súlade s plánmi a technologickými mapami ESA. Organizácia, ktorá chce predložiť PECS projekt, musí mať preto dobré znalosti o ESA a jej činnosti — najmä o projektoch, ktoré rieši a technológiách, ktoré používa či vyvíja. Na základe týchto vedomostí potom môže slovenská organizácia navhrnúť vhodný PECS projekt, ktorý bude ESA financovať.

B.1 Informačný tendrový systém EMITS

Každá organizácia, ktorá chce spolupracovať s ESA, musí byť zaregistrovaná do elektronickej databázy nazývanej EMITS (Electronic Mailing Invitation to Tender System), ktorý slúži pre uverejňovanie výziev. Bez registrácie do systému nie je možné účastniť sa výziev. V systéme sú k dispozícii tendre, ktorých zadávateľom je ESA a ostatní Prime kontraktori. Po úspešnej registrácii máte prístup k detailnému zadaniu pre každý tender. Registrovaný užívateľ tiež vidí ďalšie organizácie, ktoré vyjadrili o tender nezáväzný záujem a hľadajú ďalších partnerov pre jeho realizáciu.

emits-homeÚvodná obrazovka systému EMITS. Jedná sa o Java Applet, preto musíte mať pre správne fungovanie v prehliadači nainštalovanú Javu.

Podrobnejšie informácie o procese registrácie nájdete tu. Viac všeobecných informácií o EMITS nájdete aj tu.

B.2 Výzvy na predkladanie projektov — PECS Call for Proposals

V nasledovnom 5-ročnom období ESA zverejní niekoľko Výziev na predkladanie slovenských projektov PECS (PECS Call for Proposals), pravdepodobne 3 až 4, približne každých 18 mesiacov. Prvá výzva (č. AO8224) bola uverejnená v systéme EMITS dňa 13.4.2015.

Zverejneniu výzvy predchádzal jednodňový brífing, kde zástupcovia ESA odprezentovali podrobnejšie formálne a obsahové požiadavky na predkladanie projektov, a kde záujemcovia o predloženie projektov konzultovali jednotlivo s expertmi ESA o možných projektoch. Tento brífing sa konal dňa 18.3.2015 v Bratislave, viz aj prezentácia z brífingu.

ppt
Prezentácia z brífingu k prvej výzve PECS (kliknutím otvorte).

Termín na predloženie projektov do prvej výzvy bol 8 týždňov (tj. uzávierka bola dňa 8.6.2015). Aktuálne prebieha schvaľovací proces, ktorý trvá takmer rok. Vo februári 2016 sa očakáva podpis zoznamu podporených projektov ministrom školstva. Prvé platby organizáciám so schválenými projektmi možno preto očakávať na jar 2016.

Spoluúčasť na projektoch zo strany navrhovateľa je 0%, teda sa jedná o 100% financovanie projektov. Zálohová platba je maximálne 20%, ostatné platby budú prebiehať podľa dohodnutých milestones.

Predkladatelia projektov by mali byť výlučne slovenské organizácie (sídlo v SR), v oddôvodnených prípadoch je možné alokovať maximálne 20% rozpočtu projektu do partnerskej organizácie mimo SR.

Dĺžka projektov sa očakáva v trvaní 1-2 rokyCelkový budget prvého Callu sú 2 milióny Eur.

Témy projektov sa podávajú v nasledovných oblastiach:

  1. Flight HW related to ESA missions (payloads or subsystems, satellite platform technologies or sensors, ..)
  2. R&D (technology demonstrations, industrial processes qualification/certification), SW & HW products
  3. Apps, products & services making use of space infrastructure (Galileo, Copernicus, …)
  4. Preparatory (paper studies, feasibility studies, market surveys, user requirements) related to ESA missions
  5. Education activities

 

Podrobnosti k jednotlivým témam:

Max budget per project  TRL* Leadership (prime contractor)
a) 400 kEur 3 – 5 Industry, for science missions also academia
b) 200 kEur 2 – 4 For TRL 3+ industry. Below TRL 3 also academia
c) 150 kEur 4+ Preferably industry
d)  50 kEur Any Academia or industry, but ESA missions related by Industry
e)  50 kEur Any Academia, industry or any other institution (university, NGO, …)

 

* TRL = Technology Readiness Level, viz http://en.wikipedia.org/wiki/Technology_readiness_level resp. http://sci.esa.int/sre-ft/37710-strategic-readiness-level/

Zverejnenie druhej výzvy PECS očakávame na jeseň 2016.

Ak potrebujete ďalšie informácie alebo pomoc, prosím kontaktujte nás.

Dátum poslednej aktualizácie: 18.9.2015

Viz aj: