Seriál „Strategický plán IAU“, diel IV. – Realizácia a financovanie (+Prílohy A, B)

Tento dekadický plán je veľmi ambiociózny, bude si vyžadovať novú organizačnú štruktúru a podstatný nárast financí. Dva z najdôležitejších prvkov pri adopcii tohto plánu sú (i) vznik Kancelárie pre rozvoj globálnou astronómiou a (ii) aktívna činnosť pri získavaní finančných prostriedkov.

Zhrnutie plánu a jeho možná organizačná štruktúra je znázornená na Obrázku 14. Konkrétne aspekty tejto novej organizačnej štruktúry budú detailne opísané v tejto sekcii.

Uskutočňovanie strategického plánuObrázok 14: Schématický diagram vzťahov Kancelárie pre rozvoj globálnou astronómiou s rozličnými štruktúrami a aktivitami opísanými v tomto pláne.

4.1 Kancelária pre rozvoj globálnou astronómiou

Vznik koordinačnej kancelárie pre rozvoj a vzdelávanie je podstatnou časťou tohto plánu. V súčasnej organizácii sa astronomické rozvojové programy IAU spravujú a implementujú kompletne dobrovoľníkmi. Zámer a rozdielnosť súčasných astronomických vzdelávacích programov a ambícií IAU pre budúcnosť už viac nie sú kompatibilné s takýmto systémom. Prišiel čas nadviazať na predošlé úspechy zavedením profesionálnej manažérskej štruktúry a vznik malej Kancelárie pre rozvoj globálnou astronómiou (GADO). GADO umožní mobilizáciu viacerých dobrovoľníkov pre astronomické rozvojové aktivity a posktytne koordináciu potrebnú pre integrovaný strategický prístup.

Medzi úlohy Kancelárie pre rozvoj globálnou astronómiou budú patriť:

 • manažment, koordinácia a vyhodnocovanie programov IAU v oblasti rozvoja a vzdelávania
 • dohľad na rozvojovými programami IAU a zostavovanie ich ročných rozpočtov
 • prepojenie medzi vedúcimi rozličných programových skupín Komisie 46 a sektorovými výkonnými jednotkami pri plánovaní a implementácii relevantných programov
 • prepojenie medzi regionálnymi koordinátormi a regionálnymi uzlami pri plánovaní a implementácii relevantných programov
 • poskytovanie administratívnej podpory pre rozvojové a vzdelávacie programy IAU
 • koordinácia komunikácie medzi IAU a národnými lídrami
 • vznik nového programu populárnych prednášok opísanom v tomto dokumente
 • prepojenie medzi medzinárodnými úniami a agentúrami podporujúce astronómiu v rozvojovom svete, napr. UNOOSA, COSPAR a USRI
 • stimulácia komunikácie o rozvojových aktivitách IAU medzi jej členmi a pridruženými členmi pomocou udržiavanej webstránky pre rozvoj a vzdelávanie a príslušních fór
 • poskytovanie informácií pre astronómov v rozvojových krajinách o programoch IAU
 • aktívna koordinácia a iniciácia aktivít, spojených so získavaním finančných prostriedkov pre rozvoj astronómie

  Kancelária bude zo začiatku pozostávať z:

 • riaditeľa pre rozvoj a vzdelávanie, ktorým bude astronóm so skúsenosťami v manžmente, s dobrými medzinárodnými kontaktmi a dobrým vzťahom ku vzdelávaniu na všetkých úrovniach vrátane medzinárodných rozvojových programov
 • výkonného asistenta, ktorým bude absolvent univerzity schopný zastupovať riaditeľa v prípade potreby
 • správca webstránky.

  Návrhy na tieto posty budú očakávané z ústavov na celom svete, ochotných hosťovať takúto kanceláriu. Výber bude uskutočnený výkonnou komisiou IAU na základe kritérií týkajúcich sa infraštruktúry a podpory ponúknutej hosťujúcim ústavom, dostupnosti vhodného riaditeľa a optimálnej polohy pre plánované aktivity.

  4.2 Regionálni koordinátori

  Tento plán si vyžaduje výber regionálnych koordinátorov v každom z geografických regiónov sveta. V regiónoch, ktorým budú pridelené regionálne uzly (Sekcia 3.3.3), budú regionálni koordinátori pričlenení a financovaní príslušným ústavom. Schopnosť poskytnúť takéhoto regionálneho koordinátora bude kritériom pri výbere oficiálneho regionálneho inštitučného uzla. Financie pre cestovné a iné výdavky regionálneho koordinátora budú poskytnuté IAU. Potreba regionálneho koordinátora je viac kritická v niektorých regiónoch v závislosti od jeho vyspelosti v oblasti astronómie. S prideľovaním regionálnych koordinátorov sa začne postupne, s cieľom mať 6 regionálnych koordinátorov na konci tejto dekády. Regionálnym koordinátorom bude zvyčajne vedec s dobrými regionálnymi kontaktmi, so vzťahom k vzdelávaniu a popularizácii astronómie na všetkých úrovniach a prípadne aj skúsenosťami s medzinárodnými rozvojovými programami a aktivitami.

  Úlohy regionálnych koordinátorv budú zahŕňať:

 • upevňovanie rozvoja astronomického vzdelávania a výskumu v krajinách regiónu
 • poradenstvo pre GADO a výkonné jednotky
 • účasť pri rozvoji a implementácii stratégie každej z výkonných jednotiek v regióne
 • pravidelné informovanie GADO o pokroku vo veciach týkajúcich sa rozvoja astronómie
 • konzultácie s relevantnými výkonnými jednotkami a GADO v otázkach logistiky a regionálnych stretnutí, letných škôl a tréningových kurzov
 • aktivity pri získavaní finančných prostriedkov v regióne pre účely rozvoja astronómie

  4.3 Zväčšovanie dobrovoľníckej základne

  Obrovský potenciál existuje aj v mnohých iných možných rozvojových aktivitách činných v súčasnosti:

 • po zvolení riaditeľa pre rozvoj a vzdelávanie spustí GADO novú náborovú kampaň medzi všetkými členmi IAU (cca 10000 členov); vytvorí sa zoznam členov schopných aktívnej účasti v existujúcich alebo plánovaných rozvojových aktivitách (napríklad program populárnych prednášok); to sa využije pri implementácii všetkých rozličných rozvojových aktivít
 • GADO bude mobilizovať expertov, ktorí nie sú členmi IAU, aby sa pripojili ako dobrovoľníci pre dané programy; konkrétne sú relevantnými nasledovné kategórie:
 • PhD študenti a postdoci: mnohí z členov IAU majú svojich doktorantov a výskumných asistentov, ktorými sú mladí ľudia plný entuziazmu, s relevantnými schopnosťami, ktorí môžu výrazne prispieť ku globálnym rozvojovým aktivitám
 • učitelia: zapojenie sa školských učiteľov do aktivít novej iniciatívy Komisie 46 za účelom vytvorenia novej siete pre astronómiu v školskej výučbe a navrhovanej výkonnej jednotky pre základné a sekundárne vzdelávanie je veľmi podstatné
 • široká komunita astronómov amatérov na celom svete.

  4.4 Vyhodnocovanie a dohľad

  Vyhodnocovanie astronomických programov pre rozvoj je dôležité a kde to bude možné, zavedú sa kontrolné mechanizmy schopné merať ich efektivitu.

  Expanzia aktivít, zvýšená profesionálnosť a vznik Kancelárie pre rozvoj globálnou astronómiou si vyžaduje dôsledný dohľad nad celým rozvojovým astronomickým programom. Ten bude poskytnutý výkonnou komisiou IAU na základe poradenstva špeciálnej kontrolnej komisie (Development Oversight Committee), ktorá bude založená pre dohľad nad všetkými aspektami tohto programu. Komisia bude obsahovať členov z Komisie 46 a 55 a nezávislých externých expertov. Špeciálna kontrolná komisia bude čerpať z kontrolných mechanizmov Kancelárie pre rozvoj globálnou astronómiou a bude sa stretávať aspoň raz za rok pomocou internetu a videokonferencií.

  5. Financovanie plánu

  5.1 Odhad nákladov

  Odhady ročných nákladov tohto dekadického plánu sú uvedené v Tabuľke 2. Celkové náklady 1 milión eur sú o rád vyššie ako doterajšie náklady Komisie 46 pre astronomické rozvojové aktivity a neobsahujú náklady pre detské aktivity, školy a medzinárodnú kanceláriu UNAWE (Príloha A6), ktoré sa môžu vyšplhať na niekoľko miliónov za rok v závislosti od ich cieľov a počtu cielených krajín. Realizovateľnosť rozšírenia školských a detských aktivít a dodatočné náklady budú odhadované GADO po prieskume vhodných cieľových krajín a dostupných finančných zdrojov.  5.2 Zdroje financovania

  V súčasnosti je príjem IAU menej ako 1 milión eur, takže tento plán nemôže byť financovaný iba z jej rozpočtu. Avšak, IAU sa zaviazalo zvýšiť výdavky na vzdelávanie z 10% na 17% percent celkového rozpočtu, čo je 140000 eur za rok rezervovaných pre tento plán.

  Realizácia tohto plánu si bude vyžadovať dôraznú kampaň zameranú na navýšenie financií. Mnohé z plánovaných aktivít sú vhodné pre financovanie národnými vzdelávacími programami, priemyslom a národnými vládami alebo súkromnými nadáciami:

 • vhodnou aktivitou pre externé financovanie je nový program populárnych prenášok
 • veľké nadnárodné firmy operujúce v rozvojových krajinách budú kontaktované za účelom financovania aktivít v relevantných regiónoch
 • budú sa vyhľadávať astronomické ústavy ochotné dobrovoľne prispieť na rozvoj svetovej astronómie; takým príspevkom môže byť (i) financovanie ich zamestnancov pri prednášaní v rozvojových krajinách (ii) podpora pri prepájaní s ústavmi alebo oddeleniami v rozvojových krajinách
 • dodatočné príspevky pre astronomické a rozvojové aktivity budú vyhľadávané vo forme dobrovoľných odvodov na astronomických ústavoch a v rámci nových veľkých astronomických a vesmírnych projektov. Pred viac ako 30 rokmi presviedčala Organizácia Spojených Národov rozvinuté krajiny investovať 0.7% hrubého domáceho produktu (HDP) do pomoci pre rozvojové krajiny. Výška cielených príspevkov vo výške 0.7% HDP platí približne aj v súčasnosti. V súlade s myšlienkou tejto rezolúcie medzinárodnej komunity, je odôvodnené očakávať príspevky na rozvoj astronomických projektov od rozvinutých astronomických ústavov na tejto úrovni. Kedže pozemné a vesmírne astronomické projekty stoja ročne miliardu eur, takéto príspevky by pre rozvoj celosvetovej astronómie znamenali niekoľko miliónov eur ročne.

  5.3 Záver

  Moderná astronómia korunuje úspechy ľudskej civilizácie. Tento plán ukazuje ako môže astronómia podstatne prispieť k celosvetovému rozvoju a prezentuje strategickú víziu pre stimuláciu astronómie v rozvojových krajinách počas rokov 2010-2020. Plán je ambiciózny, využivajúci inšpiratívne, vedecké, technologické a kultúrne prvky astronómie pre celosvetový rozvoj, ovšem ak na to budú financie.

  Príloha A

  Súčasné rozvojové aktivity IAU

  Táto príloha obsahuje detaily o súčasných rozvojových aktivitách, ktoré sú vykonávané priamo IAU, alebo budú uskutočnené pod záštitou IAU od roku 2010.

  Na podporu stimulácie astronómie v rozvojových krajinách minula IAU počas rokov 2006-2009 zhruba 10% svojho celkového rozpočtu na rok, čo je zhruba 105000 eur. V tomto období sa zapojili do astronomických rozvojových aktivít 3 hlavné programové skupiny v rámci Komisie 46. Tieto programové skupiny boli (i) Celosvetový rozvoj astronómie (World Wide Development of Astronomy WWDA) (ii) Výučba astronómie pre rozvoj (Teaching Astronomy for Development TAD) a (iii) Medzinárodné školy pre mladých astronómov (International Schools for Young Astronomers ISYA). Napriek priemerným vyhliadkam týchto programov boli nesmierne úspešné. Krátky opis týchto aktivít je obsiahnutý v nasledujúcich riadkoch.

  A.1 Programová skupina Celosvetový rozvoj astronómie (World Wide Development of Astronomy WWDA)
  Úlohou tejto programovej skupiny je vyvíjať schopnosti v oblasti výučby astronómie a výskumu v krajinách, ktoré majú málo skúseností s astronómiou. WWDA je často prvým bodom v kontakte IAU s rozvojovou krajinou.

  WWDA identifikuje krajiny s potenciálom rozvoja astronómie. Táto úloha sa vykonáva pomocou návštev kandidátskych krajín a následne vyhotovených správ a návrhov pre prezidenta Komisie 46 a Výkonnej komisie IAU. Podstatným aspektom tejto programovej skupiny je podpora náväznosti na ostatné programy Komisie (TAD a ISYA), ktoré sa zaoberajú krajinami, kde sú astronomické programy už rozbehnuté a dobre známe IAU.

  Medzi rokmi 2003 a 2008 podnikli členovia WWDA prieskumné misie do nasledujúcich krajín: Bangladeš, Kambodža, Kuba, Ekvádor, Etiópia, Irak, Keňa, Laos, Mauritius, Mongolsko, Mozambik, Peru, Sri Lanka, Thajsko, Trinidad a Tobago, Uruguay a Uzbekistan. Typicky trvá taká misia okolo jedného týždňa a zahŕňa prednášky na rôznych úrovniach (od populárnych prednášok až po univerzitné semináre). Nadväzovanie styku s akademikmi seniormi, oddeleniami vlád a prezidentmi akadémií vied sa robí tiež. Cieľom je nadchnúť študentov na všetkých úrovniach astronómie, podporiť univerzitné programy v oblasti astronómie, podporiť nasledovné kontakty s astronómami IAU v rozvojových krajinách a asistovať krajinám so záujmom stať sa členom IAU. Úspech v tejto oblasti sa dostavil v podobe vstupu Mongolska a Thajska do IAU v roku 2006 a záujme Bangladéša stať sa členom IAU. Kedže ešte stále existuje viac ako 70 krajín, kde môže mať WWDA úspech, zvýšiť počet návštev do týchto krajín z 2-3 za rok na 5-6 má potenciál (pozri Sekciu 3.4).

  A.2 Programová skupina Výučba astronómie pre rozvoj (Teaching Astronomy for Development TAD)
  TAD má za úlohu asistovať krajinám so žiadnou alebo malou aktivitiou v oblasti astronómie, ktoré majú záujem podstatne zlepšiť vzdelávanie v oblasti astronómie. TAD funguje na báze návrhov od profesionálnych astronomických organizácií alebo na báze kontaktu medzi IAU a akademickou inštitúciou, zvyčajne univerzitou. V súčasnoti pomáha pri uzatváraní zmlúv s týmito krajinami predseda programovej skupiny TAD, za účelom zabezpečenia realizovateľnosti programu v rámci finančných a manažérskych
  schopností IAU v časovom rozpätí niekoľkých rokov. Podstatnými elementami pri akceptovaní návrhov TAD je identifikácia lokálneho lídra projektu a potenciál projektu na národnej úrovni.

  Možnosti programu TAD sú v súčasnosti limitované na asistenciu pri univerzitných aktivitách, ako napríklad rozvoj astronomických-astrofyzikálnych kurzov, cestovné granty pre navštevujúcich prednášateľov a rady v oblasti výučby astronómie na stredných školách a tréning školských učiteľov.

  A.3 Programová skupina Medzinárodné školy pre mladých astronómov (International Schools for Young Astronomers ISYA)

  Táto programová skupina má za úlohu organizovať Medzinárodné školy pre mladých astronómov a podporovať tak astronómiu v rozvojových krajinách. Jedna škola trvá zvyčajne tri týždne. Cieľovou skupinou každej školy je 30 študentov z univerzít medzi bakalárom a doktorantom. Snahou ISYA je rozširovať vnímanie astronómie v účastníkoch škôl pomocou prednášok o vybraných astronomických témach, seminárov, praktických cvičení a výmenou skúseností. Dôležitým cieľom ISYA je posilniť a tvarovať astronomický program v krajine, kde sa uskutončňuje.

  V súčasnosti sú školy ISYA spolufinancované Nórskou Akadémiou Vied (Norwegian Academy of Science and Letters NASL). Granty IAU-NASL pokrývajú cestovné náklady učiteľov a všetkých účastníkov. Hosťovská inštitúcia platí za ubytovanie učiteľov a všetkých účastníkov a poskytuje všetko potrebné pre beh školy. Témy školy sú vyberané hosťujúcim ústavom v blízkej spolupráci s predsedom ISYA. Učiteľský zbor je zložený z členov hosťujúceho ústavu a špičkových špecialistov z iných krajín. Program pozostáva z pravidelných prednášok, neformálnych diskusií a prezentácie plagátov. Od začiatku ISYA v roku 1969, boli tieto školy zorganizované vo viac ako 20 krajinách a poskytli vzdelanie pre skoro 1000 študentov. Posledné miesta, kde sa škola uskutočnila, boli Argentína, Maroko, Mexico, Malajzia a Thajsko.

  Počas nasledujúcej dekády je ambíciou programovej skupiny ISYA zvýšiť počet regionálnych škol z jednej
  na tri za rok (pozri Sekciu 3.4) a založiť komunitu účastníkov týchto škôl (ISYA Alumni Community).

  A.4 Sieť astronomického vzdelania pre školy (Network for Astronomy School Education NASE)

  Sieť NASE bola založená nedávno Komisiou 46 za účelom stimulácie regionálnych vzdelávacích kurzov pre učiteľov, robenia inventárov vhodných vzdelávacích materiálov a organizácie rozvoja a prekladu týchto materiálov a študijných programov. Táto programová skupina sa nedávno zúčastnila na veľmi úspešných kurzoch pre vzdelávanie učiteľov v Ekvádore a Peru, ktoré boli spolusponzorované IAU a UNESCO.

  A.5 Program pre vzdelávanie učiteľov Galileo (Galileo Teacher Training Program GTTP)

  GTTP sa zaoberá efektívnym používaním a zakomponovaním prostriedkov na podporu vzdelávania v oblasti astronómie do školských rozvrhov. Efekt tohto programu sa znásobí tréningom celosvetovej sieťe vyslancov (Galileo Ambassadors), ktorí budú vzdelávať nových učiteľov (Galileo Teachers). GTTP je v blízkom prepojení s programom Global Hands-on Universe Program (Príloha B.3)

  GTTP bol spustený ako jeden z kľúčových programov IYA a následne pripojený ku Komisii 46 ako programová skupina. V súčasnosti je financovaný z príspevkov od IYA, mimo štandardného rozpočtu IAU.

  A.6 Inšpirovať malé deti – Inspiring very young children – Universe Awareness UNAWE

  UNAWE je medzinárodná činnosť v oblasti styku s verejnosťou, ktorej cieľom je inšpirovať malé a znevýhodnené deti krásou a veľkosťou Vesmíru. UNAWE využíva inšpiratívne aspekty modernej astronómie k rozvoju detských myslí, prebudeniu ich predstavivosti, záujmu o vedu a stimulácii pocitu globálneho občianstva a tolerancie.

  Hry, piesne, praktické cvičenia, rozprávky sú zostavované v spolupráci s komunitami UNAWE na celom svete pre deti vo veku od 4 rokov. UNAWE umožňuje výmenu nápadov a materiálov pomocou interdisciplinárnych workshopov. Tento program bol prevzatý IYA 2009 ako jeden z jeho kľúčových programov. UNAWE je v súčasnosti aktívna vo viac ako 35 krajinách v Európe a rozvojovom svete, s tímom, ktorý má viac ako 200 členov.

  UNAWE bol spustený v roku 2005 ako nezávislý program, adoptovaný IYA 2009 ako jeden z jeho kľúčových programov a v roku 2010 sa oficiálne stane pridruženou programovou skupinou IAU ako súčasť Komisie 46. UNAWE má malú medzinárodnú kanceláriu na Univerzite v Leidene a v súčasnosti je financovaný Holandským ministerstvom pre vzdelávanie, kultúru a vedu (Netherlands Ministry for Education, Culture and Science).

  Príloha B

  Niektoré doplnkové rozvojové aktivity bez účasti IAU

  Existujú viaceré skvelé aktivity venované rozvoju astronómie a vzdelávania mimo oficiálnej sféry IAU a vo všeobecnosti dopĺňajú aktivity IAU. V tejto prílohe su uvedené niektoré, najviac relevantné z týchto programov.

  B.1 Kancelária Spojených Národov pre vesmírne záležitosti (United Nations Office for Outer Space Affairs)

  UNOOSA je kanceláriou Organizácie spojených národov zodpovednou za podporu medzinárodnej spolupráce v mierovom využívaní Vesmíru. Od svojho počiatku bola UNOOSA zapojená do aktivít spojených s navyšovaním financií pre rozvoj štruktúr v oblasti vesmírnych technológií. Jej program Vesmírne Aplikácie sa zameriava na podporu porozumenia a následné používanie vesmírnych technológií pre mierové účely v závislosti od potrieb rozličných regiónov na svete. Poskytovanie podpory pri rozvoji štruktúr v krajinách, vzdelávaní, výskume a rozvoji služieb technickej podpory v rámci tohto programu pomohlo pri zmenšovaní medzery medzi priemyselne vyspelými a rozvojovými krajinami.

  B.2 Planetáriá a ďalekohľady – Japanese Tripod/ODA Program

  Za účelom podpory vzdelávania a výskumu v rozvojových krajinách im vláda Japonska poskytuje už od roku 1984 vysoko kvalitné astronomické vybavenie v rámci oficiálneho rozvojového asistenčného programu (Official Development Assistance Cooperation Program ODA). Darované inštrumenty zahŕňajú reflekčné teleskopy a moderné planetáriá pre vzdelávacie účely spolu s rozličným príslušenstvom. Koncom roka 2007 malo Japonsko poskytnutých 20 planetárií v 22 rozvojových krajinách. Za účelom efektívneho využitia týchto prístrojov poskytuje Japonská vláda aj potrebný tréning pomocou Japonskej medzinárodnej agentúry (Japan International Cooperation Agency). Na oplátku sa očakáva, že obdarované krajiny poskytnú priestory a potrebnú infraštruktúru pre tieto zariadenia.

  Navyše, od roku 1990 ODA úzko spolupracuje s kanceláriou UNOOSA vo Viedni a Európskou Vesmírnou Agentúrou pod záštitou programu Tripod; programom, ktorý má za cieľ začleniť vedu týkajúcu sa Vesmíru do výskumu a vzdelávania na univerzitách v rozvojových krajinách.

  B.3 Sekundárne vzdelávanie – Global Hands-on Universe GHOU

  GHOU je vzdelávací program, ktorý umožňuje študentom stredných škôl študovať Vesmír aplikáciou konceptov z vedy, matematiky a technológie. Používaním internetu si členovia GHOU na celom svete vyžadujú pozorovania na automatických teleskopoch, sťahujú si obrázky z veľkých archívov a analyzujú ich pomocou ľahko obsluhovateľného softvéru na spracovanie týchto dát.

  B.4 Sieť ďalekohľadov pre vzdelávanie – Observatórium Las Cumbres – Faulkes Telescope
  Project

  Vzdelávacia vetva Globálnej teleskopickej siete na observatóriu Las Cumbres, siete výskumných robotických ďalekohľadov, je vo výstavbe. V súčasnosti existujú 2 takéto teleskopy, jeden na Hawaii a druhý v Austrálii. Sú dostupné medzinárodne všetkým učiteľom zadarmo. Táto sieť je plne podporovaná množstvom vzdelávacích materiálov a tímom učiteľov a profesionálnych astronómov, čo umožňuje stredoškolským študentom zapojiť sa vzdelávania v oblasti vedecko-výskumných aktivít.

  Prečítajte si aj ostatné diely nášho seriálu o Strategickom pláne IAU na nasledujúcu dekádu:

  Zdroj: www.iau.org • Pridaj komentár

  Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

  Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.