1. PECS výzva zverejnená!

V súlade so zmluvou o európskom spolupracujúcom štáte medzi Slovenskou republikou a Európskou vesmírnou agentúrou (European Cooperating State Agreement, tzv. ECS) bola dňa 13. apríla 2015 uverejnená 1. výzva ku predkladaniu projektov v rámci programu ESA PECS (First call for outline proposals under the plan for European cooperating states (PECS) in Slovakia). Obsah prvej výzvy PECS bol navrhnutý odborníkmi ESA a schválený ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Deadline predkladania projektov v rámci tejto výzvy je 8 týždňov po jej zverejnení v databáze ESA EMITS, teda 8. 6. 2015. Upozorňujeme, že pre predloženie projektu je nutná registrácia inštitúcie v databáze ESA EMITS . Aktuálny stav registrovaných organizácií (k 13. 4. 2015) je 6 registrovaných organizácií.

Po uzavretí výzvy bude nasledovať schvaľovací proces, ktorý trvá takmer jeden rok. Prvé platby organizáciám, ktorým bude projekt schválený, možno očakávať na jar 2016. Očakávaná dĺžka projektov sú 1 – 2 roky. V rámci výzvy sú na projekty vyčlenené projekty v objeme 2 000 000 €.

Aktuálna výzva na predkladanie návrhov je určená výhradne pre slovenské podniky (vrátane malých a stredných podnikov) alebo akademické a výskumné organizácie. Príjemcovia tejto výzvy sú preto žiadaní, aby zohľadnili fakt, že agentúra môže zvažovať iba návrhy firiem a organizácií so sídlom na Slovensku.

Konzorciá vrátane firiem a organizácií z iných členských štátov ESA môžu byť akceptované len v prípade náležitého odôvodnenia. Úlohy, ktoré by v takomto prípade mali byť vykonávané neslovenskými subjektmi, nesmú byť v žiadnom prípade hlavnými činnosťami navrhovanej štúdie alebo vývoja, a nemali by presiahnuť 20% z celkovej ceny projektu. Dané obmedzenie sa nevzťahuje na dodávky zariadení, potrebné k vykonaniu práce, ak to bude náležite odôvodnené.

Predmet tejto výzvy je určený výlučne pre:

  • Aktivity spojené s letovým hardvérom súvisiace s misiami ESA, vo forme užitočných nákladov (tzv. PAYLOADS) alebo ich subsystémov, alebo technológie a senzory satelitných platforiem, alebo generické technológie s potenciálom pre opakované použitie (počiatočná TRL* musí byť najmenej 3 a cieľová TRL* musí byť najmenej 5)
  • výskumné a vývojové činnosti (vrátane technologických demonštrácií, priemyselných procesov a ich kvalifikácia/certifikácia), ktoré vedú k produktom (hardvér alebo softvér), alebo generickým technológiám s potenciálom pre opakované použitie (počiatočná TRL* musí byť najmenej 2 a cieľová TRL* je pod 5)
  • Aplikácie na báze kozmických technológií, produkty a služby využívajúce vesmírnu infraštruktúru, ktorá už existuje alebo je jej  prevádzka plánovaná v blízkej budúcnosti, (počiatočná TRL* musí byť najmenej 4)
  • Prípravné činnosti (rôzne teoretické práce a štúdie, napr. štúdie uskutočniteľnosti, zber požiadaviek užívateľov, prieskumy trhov, a pod.), na podporu konkurencieschopnosti krajiny v súvislosti s programami ESA (nepovinnými alebo povinnými), v ktorých sa Slovensko môže v budúcnosti zúčastniť;
  • Informačné a vzdelávacie aktivity:

– na zvýšenie povedomia o kozmických technológiách a ich uplatnení v praxi (vrátane ukážok na  stredných školách a vo vedeckých centrách)
– zvýšiť motiváciu mladých ľudí vybrať si vzdelanie v oblasti vesmíru a vesmírny priemysel ako kariéru.

Jeden predkladateľ môže v rámci tejto výzvy predložiť maximálne 2 návrhy na projekty, v ktorých figuruje ako primárny dodávateľ,v prípade univerzít sa jednotlivé fakulty považujú za separátne entity.

Finálne vybrané aktivity, a po úspešných rokovaniach s predkladateľom projektu, budú realizované na základe zmluvy s pevne stanovenými cenami, a to 100% financovanými z rozpočtu ESA PECS.

Agentúra si vyhradzuje právo na vykonanie auditu pred začatím zákazky, ak je to nevyhnutné.

——————

*TRL / Technology Readiness Level, Úroveň zrelosti technológie. Počiatočným TRL sa rozumie úroveň pred začatím projektu, cieľové TRL sa má dosiahnuť dokončením projektu.