Bratislava bude mať planetárium

Bratislava, 13. apríla 2018 – Hlavné mesto, investor Woal a občianske združenie Slovenské planetáriá symbolicky na Svetový deň letectva a kozmonautiky podpísali Memorandum o spolupráci pri príprave stavby planetária v Bratislave. Všetky strany sa zároveň dohodli spolupracovať na jeho prevádzke, ako aj propagovať projekt a činnosť planetária. Pri výstavbe planetária pôjde o prvú verejnoprospešnú stavbu v Bratislave po dlhých rokoch. Už teraz oň školy prejavujú veľký záujem.

„O vybudovaní planetária v Bratislave som hovoril už počas mojej predvolebnej kampane. Diskutoval som o tom so zástupcami občianskych aktivistov aj ľuďmi z akademickej obce, ktorí formulovali požiadavku na jeho zriadenie. Príležitosť ako túto myšlienku zhmotniť prišla, keď bol mestu predstavený projekt River Park 2. S investorom som sa dohodol na vybudovaní planetária ako vedeckého centra s mediatékou na miestach bývalého PKO, kde tak vznikne nový ucelený verejný priestor pre Bratislavčanov. Naše mesto totiž potrebuje mať takéto moderné multifunkčné objekty na európskej úrovni,“ vysvetlil primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal.

V memorande sa píše, že hlavné mesto bude spolupracovať s občianskym združením a investorom pri propagácii planetária v rámci svojich mestských podujatí. Okrem toho bude spolupracovať pri prevádzke planetária a to najmä pri tvorbe obsahovej náplne programu planetária, kde bude priestor aj na propagáciu mesta. (SRC: Ripple kaufen oder nicht)

Úlohou občianskeho združenia bude najmä odborné poradenstvo pri projektovaní, stavbe a zariaďovaní planetária, ako aj príprava prevádzkového a organizačného plánu planetária. Okrem toho sa združenie bude podieľať na propagačnej a mediálnej podpore projektu.

“V roku 2014 sme spolu so Slovenskou organizáciou pre vesmírne aktivity (SOSA) iniciovali kampaň Hviezdny primátor, v ktorej sme kandidátov na primátora Bratislavy vyzvali, aby sa zaviazali v prípade zvolenia podporiť výstavbu planetária v Bratislave. Pán Nesrovnal sa k nej pripojil a svoj záväzok napĺňa, čo veľmi oceňujeme. Bratislava je jediné hlavné mesto EÚ, ktoré nemá planetárium. O jeho vybudovanie sa tu snažilo niekoľko generácii nadšencov takmer sto rokov. Sme preto radi, že sme sa teraz k realizácii planetária dostali a môžeme pomôcť naplniť dlho snívaný sen. Budeme starostlivo dohliadať na projekt, aby planetárium bolo plnohodnotnou vzdelávacou inštitúciou s moderným vybavením pre Bratislavčanov a návštevníkov hlavného mesta,” znie spoločné vyhlásenie signatárov za občianske združenie Slovenské planetáriá Petra Voleka, Juraja Kubicu a Michala Novotu.

Investor má povinnosť vybudovať planetárium v zmysle Dohody o urovnaní všetkých vzájomných nárokov, práv a pohľadávok súvisiacich s investičným projektom Riverside City Bratislava zo dňa 18. 12. 2015 uzatvorenej medzi mestom Bratislava a investorom. Okrem toho podľa memoranda má za úlohu konzultovať s občianskym združením stavebnú a technickú dokumentáciu planetária a spolupracovať s mestom Bratislava a občianskym združením na spustení a udržaní prevádzky planetária.

„Občianske združenie Slovenské planetáriá je našim partnerom a súčasťou projektového tímu, ktorý sa zaoberá prípravou projektu planetária v lokalite dunajského nábrežia. Podpis Memoranda o spolupráci je potvrdením nášho záväzku vytvoriť podmienky pre vznik multifunkčného vzdelávacieho centra, ktoré bude slúžiť najmä školám a rodinám s deťmi, ale aj širokej verejnosti. Veľmi si ceníme ich prácu pri popularizácii vedy a podpore moderných spôsobov vzdelávania,“ vyjadril sa investor Woal

Spoluprácu v rámci projektu planetária budú strany memoranda realizovať na základe osobitných zmlúv, v ktorých budú uvedené všetky potrebné náležitosti a špecifikácie projektu s vymedzením formy a rozsahu účasti všetkých strán. Memorandum o spolupráci bolo uzatvorené na dobu neurčitú.

Občianske združenie Slovenské planetáriá

Slovenské planetáriá združujú planetáriá a centrá popularizácie vedy na Slovensku, aby tak podporili zvyšovanie kvality programov v planetáriách a zlepšovanie reputácie prírodných vied v spoločnosti. Cieľom združenia je dosiahnuť vybudovanie modernej a navštevovanej siete planetárií a centier popularizácie vedy v súlade s najnovšími vedeckými poznatkami a začlenenie planetárií do osnov stredných a základných škôl.

 

Zdroje:

  • Tlačová správa Magistrátu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
  • Fotografie Michal Novota, Facebook

Galéria: