Vesmírny program v hodnote 16 miliárd eur má podporiť vedúce postavenie EÚ vo vesmírnom sektore po roku 2020

V nasledujúcom dlhodobom rozpočte EÚ na roky 2021 – 2027 Komisia navrhuje vyčleniť 16 miliárd eur na zachovanie a ďalšie posilnenie vedúcej pozície EÚ v oblasti vesmíru.

Vesmírne technológie, údaje a služby sa stali nevyhnutnou súčasťou každodenného života Európanov, ako aj úsilia Európy o dosiahnutie svojich strategických záujmov. Vďaka značným investíciám má EÚ v činnostiach vo vesmíre veľký náskok a európsky kozmický priemysel je jedným z najkonkurencieschopnejších. V tejto oblasti sa však objavuje mnoho nových výziev a nových aktérov na celom svete. Nový Vesmírny program EÚ umožní zvýšiť investície do činností vo vesmíre, prispôsobiť sa novým potrebám a technológiám a zároveň posilniť autonómny prístup Európy do vesmíru.

Podpredseda Komisie Maroš Šefčovič uviedol: „Investície EÚ do vesmíru už priniesli špičkové výsledky, z ktorých majú prospech európski občania a podniky. Viac než 10 % HDP EÚ už závisí od služieb súvisiacich s vesmírom a značné investície zo strany EÚ umožnili dosiahnuť pokrok, ktorý by žiadny členský štát sám nemohol dosiahnuť. Potrebujeme však napredovať ešte rýchlejšie. Satelitné údaje môžu prispieť k tomu, aby náš priemysel zohrával vedúcu úlohu v rámci internetu vecí a automatizovanej jazdy, a môžu nám pomôcť presnejšie monitorovať emisie skleníkových plynov, čím sa zabezpečí väčšia účinnosť našich opatrení v oblasti klímy než kedykoľvek predtým.“

Komisárka pre vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP Elżbieta Bieńkowska dodala: „Pre Európu je kozmický priestor dôležitý. Hodnota, ktorú činnosti EÚ vo vesmíre majú pre našu spoločnosť, naše hospodárstvo a našu bezpečnosť, je pozoruhodná. Náš plán je jasný: zachovať a modernizovať existujúcu infraštruktúru pre programy Galileo a Copernicus, zvýšiť využívanie satelitných údajov, podporovať európske inovačné začínajúce podniky, ktoré sa zaoberajú vesmírnymi technológiami („New Space“) a zvýšiť bezpečnosť Európanov. Dnes sme pretavili naše ambície a vízie do konkrétneho programu, aby Európa mohla zostať globálnym lídrom v oblasti vesmíru a bola lepšie pripravená reagovať na zásadné zmeny, ktorými vesmírny sektor prechádza.“

Týmto návrhom Komisie sa všetky existujúce a nové činnosti vo vesmíre zahrnú do jedného zastrešujúceho programu. Novým vesmírnym programom sa zachová existujúca infraštruktúra a služby a zároveň sa zavedú viaceré nové prvky:

  • Podpora silného a inovačného kozmického priemyslu: Nový vesmírny program zlepší prístup k rizikovému financovaniu pre podniky, ktoré začínajú podnikať v oblasti vesmíru. Komisia zároveň preskúma vytvorenie špecializovaného kapitálového nástroja prostredníctvom programu InvestEU. V rámci nového vesmírneho programu sa vytvoria inovačné partnerstvá na účely vývoja a nákupu inovačných produktov a služieb; uľahčí sa prístup začínajúcich podnikov k zariadeniam na testovanie a spracovanie a podporí sa certifikácia a štandardizácia. Program sa bude realizovať spoločne s programom Európsky horizont, čím sa zabezpečí spolupráca medzi akciami v oblasti výskumu a inovácií súvisiacich s vesmírom.
  • Zachovanie autonómneho, spoľahlivého a nákladovo efektívneho prístupu EÚ do vesmíru: Strategická autonómia Európy je obzvlášť dôležitá, pokiaľ ide o kritickú infraštruktúru, technológiu, bezpečnosť a obranu. Vzhľadom na to, že EÚ je najväčším inštitucionálnym zákazníkom, Komisia združí v rámci EÚ dopyt po službách vypúšťania umelých telies do vesmíru, pričom bude poskytovať investície a podporovať využívanie inovačných technológií, ako sú opakovane použiteľné nosné rakety, a prispeje k potrebným úpravám pozemnej infraštruktúry.
  • Jednotný a zjednodušený systém riadenia: EÚ zabezpečí, aby zvýšenie finančných investícií bolo podporované aj efektívnym prijímaním rozhodnutí, ktorým sa zaistí, aby sa všetky činnosti EÚ týkajúce sa vesmíru zrealizovali v súlade s plánovaným harmonogramom a rozpočtom. Komisia bude naďalej zodpovedná za celkové riadenie programu. Medzivládna Európska vesmírna agentúra(ESA) zostane vzhľadom na svoje bezkonkurenčné odborné znalosti hlavným partnerom pri technickej a operačnej implementácii Vesmírneho programu EÚ. Agentúra pre európsky globálny navigačný satelitný systém, ktorá sa má premenovať na „Agentúru Európskej únie pre vesmírny program“, bude v stále väčšej miere podporovať využívanie činností EÚ vo vesmíre a ich rozširovanie na trhu a zohrávať čoraz väčšiu úlohu pri zaisťovaní bezpečnosti všetkých zložiek programu.

Komisia navrhuje prideliť rozpočtové prostriedky vo výške 16 miliárd eur na obdobie 2021 – 2027 takto:

  • 9,7 miliardy eur na Galileo a EGNOS – globálne a regionálne systémy satelitnej navigácie EÚ: tieto prostriedky budú určené na ďalšie investície do operácií a infraštruktúry s cieľom doplniť a zachovať konšteláciu satelitov, zvýšiť presnosť vysielaného signálu a podporovať rozširovanie služieb satelitnej navigácie na trhu v záujme autonómnych a prepojených automobilov, internetu vecí, smartfónov a riadenia dopravy,
  • 5,8 miliardy eur na Copernicus – európsky program pozorovania Zeme: tieto prostriedky budú určené na zachovanie autonómie a vedúceho postavenia EÚ vo vysokokvalitnom monitorovaní životného prostredia, riadení núdzových situácií a podpore bezpečnosti hraníc a námornej bezpečnosti. Nové misie programu Copernicus, ako je monitorovanie CO2, umožnia EÚ, aby sa stala technologickým lídrom v boji proti zmene klímy v súlade so záväzkami prijatými v rámci Parížskej dohody. Služby prístupu k údajom a informáciám (DIAS) programu Copernicus vo veľkej miere uľahčia MSP a začínajúcim podnikom využívanie údajov z programu Copernicus a vývoj inovačných aplikácií,
  • 500 miliónov eur na vývoj nových bezpečnostných komponentov: nový vesmírny program posilní výkonnosť a autonómiu získavania informácií o situácii vo vesmíre („SSA“), čo pomôže predchádzať zrážkam vo vesmíre a monitorovať návrat vesmírnych objektov na Zem. Bude riešiť aj nebezpečenstvá hroziace vo vesmíre v súvislosti s aktivitou slnka a asteroidmi alebo kométami ohrozujúcimi kritické infraštruktúry. Nová iniciatíva vládnej satelitnej komunikácie (GOVSATCOM) poskytne členským štátom spoľahlivý, bezpečný a nákladovo efektívny prístup k zabezpečenej satelitnej komunikácii a podporí policajnú ochranu hraníc, diplomatické komunity alebo civilnú ochranu a humanitárne intervencie.

 

Ďalšie kroky

Rýchle dosiahnutie dohody o všeobecnom dlhodobom rozpočte EÚ a jeho sektorových návrhoch je nevyhnutné na zabezpečenie toho, aby prostriedky EÚ začali čo najskôr prinášať prvé výsledky. Oneskorenia podobné tým, ku ktorým došlo na začiatku súčasného rozpočtového obdobia 2014 – 2020, by znamenali ohrozenie investícií do činností EÚ vo vesmíre (Galileo, EGNOS a Copernicus), čím by sa oddialilo aj poskytovanie nových služieb. Investície do vesmírnych programov trvajú desaťročia a sú s nimi spojené veľké riziká. Vyžadujú si, aby sa rozhodnutia o riadení programov plánovali dlho vopred.

Dosiahnutím dohody o budúcom dlhodobom rozpočte už v roku 2019 by sa zabezpečil hladký prechod zo súčasného dlhodobého rozpočtu (2014 – 2020) na nový rozpočet a zaistila by sa predvídateľnosť a kontinuita činností vo vesmíre v prospech všetkých.

 

Súvislosti

Vesmírne technológie, údaje a služby sa stali nevyhnutnou súčasťou každodenného života Európanov a zohrávajú zásadnú úlohu pri ochrane mnohých strategických záujmov. Značné investície zo strany EÚ umožnili dosiahnuť pokrok, ktorý by žiadny členský štát sám nemohol dosiahnuť.

Dnešný návrh je založený na Stratégii pre Európu v oblasti kozmického priestoru z októbra 2016 a na stratégii pre priemyselnú politiku EÚ, ktorú predstavil predseda Juncker v rámci svojej správy o stave Únie v roku 2017. Obe predstavujú strategickú víziu inteligentného, inovačného a udržateľného priemyslu reagujúcu na rastúcu celosvetovú konkurenciu a významné technologické zmeny.

Cieľom tohto návrhu je zabezpečiť, aby EÚ zostala globálnym lídrom v oblasti vesmíru. Týmto návrhom sa zabezpečí kontinuita investícií EÚ do činností vo vesmíre, podnieti sa vedecký a technický pokrok a podporí sa konkurencieschopnosť a inovačná schopnosť výrobných odvetví Únie, ktoré patria do kozmického priemyslu, a to najmä malých a stredných podnikov, začínajúcich a inovačných podnikov. Podporia sa ním aj opatrenia EÚ v oblastiach, ako je vysokovýkonná výpočtová technika, zmena klímy alebo bezpečnosť.

 

Ďalšie informácie

Nový Vesmírny program EÚ: Otázky a odpovede

Právne texty a informačné prehľady:

  • Návrh nariadenia
  • Posúdenie vplyvu
  • Zhrnutie
  • Informačný prehľad: politika a činnosti v oblasti kozmického priestoru po roku 2020

Stratégia pre Európu v oblasti kozmického priestoru

Viac informácií o rozpočte EÚ pre budúcnosť možno nájsť tu

 

Zdroj: