Opustil nás prof. Ing. Karel KUDELA DrSc.

Vo veku 72 rokov nás, 20. 1. 2019, navždy opustil prof. Ing. Karel Kudela DrSc. Patril k zakladateľom vedeckého smeru kozmická fyzika na Ústave experimentálnej fyziky SAV v Košiciach, kde pracoval od roku 1971 až doposiaľ.

Prof. Ing. Karel Kudela DrSc. sa narodil 5. 9. 1946 v Ostrave. Vysokoškolské vzdelanie získal v roku 1969 na Fakulte jadrovej a fyzikálne-inžinierskej ČVUT v Prahe. Prvé roky svojho odborného života strávil práve na tejto fakulte, rovnako aj vo Fyzikálnom ústave ČSAV, v Prahe. Od roku 1971 bol však jeho jediným pôsobiskom Ústav experimentálnej fyziky SAV v Košiciach, kde od roku 1980 viedol oddelenie kozmickej fyziky. Práve v na pôde Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach v roku 1977 obhájil titul CSc. (kandidát vied) a v roku 2005 tu získal akademickú hodnosť profesor, v odbore Fyzika.

Prof. Ing. Karel Kudela DrSc. pri práci. Zdroj OKF ÚEF SAV

V rámci akademickej činnosti sa zaoberal hlavne výskumom energetických častí v kozme a nízkoenergetického kozmického žiarenia. Bol hlavným vedeckým koordinátorom viacerých fyzikálnych experimentov, či už na vesmírnych satelitoch, alebo pozemných meraní kozmického žiarenia v observatóriu SAV na Lomnickom štíte.

Prof. Ing. Karel Kudela DrSc. Zdroj: SAV

Bol veľmi aktívny v publikačnej činnosti. Je autorom a spoluautorom viac ako 250 originálnych vedeckých publikácií. Na pôde Košíc organizoval viacero vedeckých konferencií svetového významu a prednášal aj na mnohých zahraničných vedeckých podujatiach. Bol takisto dlhoročným predsedom národného výboru COSPAR (Comitee on SPAce Research), členom IAA (International Academy of Astronautics). Zastával funkciu predsedu vedeckej rady na ÚEF SAV.

Od roku 1974 sa aktívne podieľal na vzdelávacom procese na PF UPJŠ a FEI TU, v rozsahu prednášok a cvičení. Za dobu svojho aktívneho pôsobenia, viedol 38 obhájených diplomových prác.

Slovenská organizácia pre vesmírne aktivity vyjadruje úprimnú sústrasť rodine prof. Ing. Karela Kudelu DrSc. a takisto jeho spolupracovníkom na Oddelení kozmickej fyziky ÚEF SAV. V jeho osobe odišla významná osobnosť nielen toho košického, ale hlavne svetového kozmického výskumu!

Česť jeho pamiatke!