Seriál „Strategický plán IAU“, diel I. – Prológ, predslov a zhrnutie

Portál Kozmonautika.sk prináša štvordielny seriál článkov s názvom „Strategický plán IAU“ v ktorom vám predstaví budúce aktivity Medzinárodnej Astronomickej Únie (IAU) pre nasledujúcich 10 rokov. Dozviete sa v ňom mnozštvo informácií o astronómii a stratégiách jej rozvoja. Seriál je kompletným prekladom dokumentu IAU Astronomy for the Developing World: Strategic Plan 2010-2020.

Prológ

Medzinárodná astronomická únia (International Astronomical Union IAU) je organizácia, ktorej úloha prezentovať astronómiu a slúžiť ako koordinačný subjekt medzinárodných aktivít sa vyvíjala do súčastnej podoby zhruba 90 rokov. Podstatná časť jej rozpočtu tradične financovala profesionálne sympóziá a stretnutia, ktoré zbližujú astronómov za účelom diskusie o nových vedeckých výsledkoch. Postupne sa ale väčšia pozornosť únie začala sústredovať na dôležitosť styku s verejnosťou a vzdelávanie.

Obrovský úspech Medzinárodného Roka Astronómie IYA 2009 podporovaného Organizáciou Spojených Národov UN, UNESCO a sponzorovaného IAU, ktorý si pripomína 400. výročie od doby, keď Galileo uskutočnil prvé pozorovania oblohy ďalekohľadom a zmenil pohľad ľudí na vesmír, motivoval IAU uskutočniť ambiciózne globálne vzdelávacie programy o kráse vesmíru a zmysle spolupatričnosti, ktorý z nej vyplýva. Na hlavnom mítingu IAU v Rio de Janeiro v auguste 2009 schválila únia strategický plán pre vzdelávanie a vývoj, sformulovaný počas posledných dvoch rokov jej členmi. Plán navrhuje súbor programov pre stimuláciu rozvoja mladej generácie, ktorá prevezme v budúcich rokoch oblasť vedy a techniky vo vlastných krajinách.

Robert Williams, Prezident, IAU

Predslov

Vďaka jej technickému, vedeckému a kultúrnemu rozmeru je astronómia unikátny a relatívne lacný nástroj na podporu udržateľného celosvetového vývoja. Tento plán demonštruje, ako môže astronómia prispieť globálne k vzdelaniu na základnej (deti od 4 do 10 rokov), sekundárnej (deti od 11 do 18 rokov) a terciálnej úrovni a umožniť menej vyvinutým a chudobným krajinám zúčasťňovať sa na špičkovom vedeckom výskume.

Stimulovať vzdelávanie a vývoj v oblasti astronómie naprieč celým svetom je jednou z najdôležitejších misií IAU. Počas posledných dvoch dekád viedla IAU množstvo vzdelavacích aktivít, ktorými sa dosiahli skvelé výsledky za nízku cenu. Medzinárodný rok astronómie je príležitosťou prehodnotiť vzdelávaciu stratégiu IAU a vyvinúť dlhodobý vzdelávací plán, využijúc astronómiu k stimulácii budovania rôznych organizačných štruktúr pre zachovanie udržateľného globálneho vývoja.

Existuje zopár dobrých dôvodov prečo potrebujeme takýto plán. Po prvé, technika sa mení. Široko rozšírený prístup k internetu a budúca dostupnosť diaľkovo ovládaných ďalekohľadov na vzdelávacie účely sú prostriedky, ktoré sa môžu dobre využiť. Po druhé, koordináciou rôznych astronomických aktivít sa môže optimalizovať využitie zdrojov, čo vyústi k cielenému programu, ktorý ako celok bude väčší ako súčet jeho častí. Po tretie, Medzinárodný rok astronómie IYA 2009 je jeden z najúspešnejších vedeckých projektov v oblasti styku s verejnosťou, ktorý sa kedy uskutočnil. Je preto dôležité využiť hybnosť IYA 2009 a stavať na jeho úspechoch. Po štvrté, v astronómii je obrovský potenciál pre stimuláciu medzinárodnej spolupráce a ambiciózny a spoľahlivý strategický plán je predpokladom k navýšeniu množstva prostriedkov pre takéto aktivity.

Tento plán je výsledkom dvojročného procesu, ktorý zahŕňa názory rôznych expertov a finančníkov, vrátane konzultácií s orgánmi ako je Kancelária Spojených Národov pre vesmírne Aktivity (United Nations Office for Outer Space Affairs UNOOSA), Komisia pre Vesmírny výskum (Committee on Space Research COSPAR) a únia International Union of Radio Science (URSI). Plán bol schválený IAU 7. apríla 2009 a zaručený dvomi rezolúciami počas hlavného mítingu IAU v Rio de Janeiro 13. augusta 2009.

IAU je hrdá, že môže prezentovať tento plán svetu. Je to ambiciózny, flexibilný a cenný plán pre rozširovanie vývojových astronomických programov počas nasledujucej dekády. Obsahuje dlhodobú víziu, dosiahnuteľné plány a novú komplexnú stratégiu k uskutočneniu vytýčených cieľov, ktorá bude vykonávaná efektívnou organizačnou štruktúrou podrobenou profesionálnemu dohľadu.

Odôvodnenie použitia astronómie k stimulácii udržateľného medzinárodného vývoja je uvedené v pláne a ilustrované na Obrázku 1. Astronómia poskytuje unikátnu bránu k technike, vede a kultúre – tri základné charakteristiky rozvinutých národov. Mobilizáciou veľkého množstva talentovaných a kreatívnych vedcov, inžinierov a učiteľov pre služby v oblasti medzinárodného vývoja sa tento plán stane finančne nenáročnou odnožou jedného z najhlbších dobrodružstiev našej civilizácie.

George Miley, IAU Viceprezident pre vzdelávanie a rozvojObrázok 1: Astronómia

Zhrnutie plánu

Astronómia môže zohrávať dôležitú úlohu vo vzdelávaní, rozvoji organizačných štruktúr a rozširovaní udržateľného rozvoja na celom svete, pretože kombinuje vedu a techniku s inšpiráciou a vzrušením.

 • Astronómia ako vedecká výzva, otvára bránu do sveta fyziky, chémie, biológie a matematiky.
 • Potreba študovať najmenej viditeľné nebeské objekty poháňa špičkový vývoj v oblasti elektroniky, optiky a informačných technológií.
 • Výskum vesmíru uspokojuje najhlbšie kultúrne a filozofické túžby ľudstva a môže stimulovať zmysel globálneho občianstva.

  Astronómia je inšpiratívna. Inšpiruje mladých ľudí k výberu kariéry vo vede a oblasti techniky. Množstvo veľkých ďalekohľadov je dostupné všetkým astronómom na celom svete, čo umožnuje lacný prístup k najmodernejšiemu výskumu aj rozvojovým krajinám.

  Medzinárodná astronomická únia považuje prístup k poznatkom o vesmíre za dedičské právo všetkých ľudí a rozširovanie využitia astronómie pre udržateľný globálny vývoj za dôležitú súčasť jej misie. V tomto dokumente prezentujeme ambiciózny desaťročný plán pre stimuláciu astronómie v rozvojovom svete. Tento plán demonštruje, ako môže astronómia významne prispieť ku globálnemu rozvoju. Vytyčuje tiež stratégiu pre podporu tohto procesu.

  V súčasnosti vedie únia súbor aktivít nasmerovaných na vzdelávanie a vývoj, s dôrazom na univerzity a výskum. Zopár dodatkových programov bolo nedávno spustených členmi IAU v oblasti využitia astronómie v primárnom a sekundárnom vzdelávaní. Počas nasledujúcej dekády zamýšľa IAU rozšíriť svoju úlohu v oblastiach využitia astronómie na všetkých úrovniach v rozvojových krajinách, spolupracovať bližšie s relevantnými externými organizáciami a použiť Medzinárodný rok astronómie 2009 ako odrazový mostík. Obrovský rezervoár talentov, v súčastnosti aktívnych v astronómii a príslušných oblastiach techniky naprieč celým svetom, bude využitý a zmobilizovaný pre ďalší udržateľný globálny vývoj.

  Dlhodobá vízia IAU:

  1. Všetky krajiny budú zapojené v medzinárodnom astronomickom výskume na istej úrovni.
  2. Poznatky o astronómii a vesmíre budú prezentované všetkým deťom na celom svete.

  Ciele pre nasledujúce desaťročie:

  1. Pozdvihnúť úroveň astronómie v čo najväčšom počte krajín za účelom rozšírenia populácie, ktorá sa bude môcť ľahšie oboznámiť s poznatkami o vesmíre.

  2. Zahrnúť aspekty astronómie do podpory primárneho a sekundárneho vzdelávania čo najväčšieho počtu detí.

  K dosiahnutiu týchto cieľov budú zintenzívnené existujúce snahy, spustia sa nové programy a rozvojové aktivity IAU budú včlenené do profesionálnejšej organizačnej štruktúry.

  Prvky tejto stratégie zahrňujú:

 • integrovaný strategický prístup obsahujúci primárne, sekundárne, terciálne a vedecké vzdelávanie a styk s verejnosťou; mix aktivít bude založený na budúcom potenciále astronomického výskumu a vzdelávania v každej krajine použitím objektívnych údajov, rozšírených o rady expertov z týchto regionóv; subsaharskej Afrike bude venovaná špeciálna pozornosť kvôli jej relatívne zaostalému rozvoju
 • rozširovanie počtu aktívnych dobrovoľníkov, od ktorých koordinácia a implementácia súčasných aktivít závisí úplne; IAU plánuje rozšíriť počet expertov-dobrovoľníkov náborom nových členov i súbor dobrovoľníkov o doktorantov a postdoktorálnych stážistov a talentovaných amatérov pre rozvoj vysokoškolského vzdelávania a styk s verejnosťou
 • spustenie nových programov; IAU začne niekoľko nových programov k stimulácii rozvoja astronómie:
  — kvalitný vzdelávací program poskytne populárne prednášky o inšpiratívnych témach modernej astronómie a astronomickej techniky pre stredoškolských študentov a širokú verejnosť v rozvojových krajinách
  — nová inštitucionálna schéma podporí rozvinuté astronomické ústavy v oblastiach poskytovania manažmentu a poradenstva univerzitným oddeleniam v rozvojových krajinách so záujmom o budovanie astronomického výskumu

 • vznik Kancelárie pre rozvoj globálnou astronómiou (Global Astronomy for Development Office). Mobilizácia dobrovoľníkov a implementácia nových programov nebude dosiahnutá bez profesionálnej koordinácie. Rozhodujúcim krokom je vznik malej Kancelárie pre rozvoj globálnou astronómiou, riadenej riaditeľom IAU pre rozvoj a vzdelávanie.
 • zvyšujúce sa zapájanie do regionálnych aktivít. Dôležitým komponentom plánu pre rozvoj astronómie je adopcia prístupu zdola-hore s vysokým stupňom decentralizácie. To bude zahŕňať nábor regionálnych koordinátorov a vznik regionálnych inštitucionálnych uzlov. Regionálni koordinátori budú riadiť rozvojové aktivity v ich geografických regiónoch.
 • budovanie na Medzinárodnom roku astronómie a použitie jeho hlavných projektov k rozvoju udržateľného globálneho vývoja.
 • podpora Cieľov tisícročia OSN (UN Millennium Goals) so zameraním sa na podporu zrovnoprávnenia pohlaví a dosiahovania všeobecného základného vzdelania.
 • využitie nových nástrojov ako sú archívy, siete robotických ďalekohľadov a internet.

  Vyhodnocovanie a ohodnotenie bude podstatnou časťou každého komponentu v pláne. Stratégia bude implementovaná flexibilne, zahrňujúc dostupné finančné prostriedky. Celkové ročné náklady bez základného, sekundárneho a terciálneho vzdelávania sa odhadujú na 1 milión eur, čo je zhruba o rád viac ako je súčasný rozpočet IAU pre astronomický rozvojový program, ale stále málo v porovnaní s ročným globálnym účtom za výskum v oblasti astronómie.

  Financovanie plánu si bude vyžadovať inovatívny prístup a činy na viacerých frontoch. Po prvé, učinia sa aktívne pokusy o navýšenie externých finančných prostriedkov so zameraním sa na medzinárodnú a regionálnu pomoc, národné vlády, priemysel a súkromné nadácie pre podporu rôznych aspektov plánu. Po druhé, budú sa vyhľadávať dobrovoľné príspevky od rozvinutých astronomických ústavov. Po tretie, vyvinutým astronomickým ústavom sa bude navrhovať privlastniť si cieľ podporiť rozvoj astronómie v rozvojových krajinách množstvom 0.7% z ich vlastného rozpočtu.

  Prečítajte si aj ostatné diely nášho seriálu o Strategickom pláne IAU na nasledujúcu dekádu:

  Zdroj: www.iau.org

 • Pridaj komentár

  Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

  Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.