Doterajšie kroky Slovenskej republiky smerom k ESA (aktualizované 11.1.2014)

Slovensko vykonalo doteraz už mnoho krokov smerom k členstvu v Európskej vesmírnej agentúre. Tento článok ich sumarizuje a krátko opisuje v chronologickom poradí od najnovšieho po najstarší. V súčasnosti má SR s ESA podpísanú rámcovú Dohodu o spolupráci, ktorá umožňuje slovenským delegátom zúčastňovať sa prípravných rozhovorov s ESA, ako aj oficiálnych rokovaní riadiaceho orgánu ESA – takzvanej Rady ESA. Ďalším krokom by mal byť vstup do programu PECS, ktorý má pripraviť krajinu na plnohodnotné členstvo v ESA, prostredníctvom financovania výskumných a vývojových projektov.

27.11.2013 Benedikt Badánik sa zúčastňuje na 85. mítingu PB-NAV (Programový výbor ESA pre GNSS) a na zasadnutí „The Galileo IOV results and lessons learned“ v Paríži. Na mítingu sa hovorilo o vylepšení systému pre šírenie signálu EGNOS, úspešnom napredovaní systému Galileo a programe EGEP (European GNSS Evolution Programme). Slovenské podniky by sa mali snažiť o účasť na tomto programe, pretože v jeho rámci sa budú môcť podieľať na zákazkach pre novú generáciu technológií GNSS systému Galileo.
Report pozri TU (vedatechnika.sk)

18.11.2013 Peter Vasilko sa zúčasňuje 78. rokovania Výboru medzinárodných vzťahov ESA v Paríži, kde bola prednesená správa o medzinárodných aktivitách ESA. V prípade Slovenska správa obsahovala informáciu o žiadosti SR začať rokovania o štatút ECS (European Cooperating State) a predbežný termín pre prezentáciu a hodnotenie potenciálu SR pre vesmírne programy ESA, ktorým je február 2014. Report pozri TU (vedatechnika.sk)

12.11.2013 Peter Pastorek sa zúčastňuje 154. zasadnutia PB-EO (Programový výbor ESA pre pozorovanie Zeme) v Paríži. Časť rokovania na ktorú bol prizvaný sa týkala detailov a financovania vesmírneho komponentu programu Copernicus (pôvodne GMES). Dôležité správy počas rokovania zahrňovali termíny vypustenia satelitov Sentinel a možné oddialenie vypustenia satelitu Sentinel 1 vrátane jeho potenciálnych problémov na orbite kvôli snahám telekomunikačných firiem o získanie frekvenčných pásiem 5350-5470 MHz. Tie sú veľmi blízko pracovným frekvenciám niektorých senzorov satelitu. Report pozri TU (vedatechnika.sk)

24.09.2013 Miriam Horníková sa zúčastňuje 153. zasadnutia PB-EO (Programový výbor ESA pre pozorovanie Zeme) v Ríme, kde sa rokovalo o detailoch súvisiacich s vesmírnym komponentom projektu Copernicus (pôvodne bol tento projekt známy ako GMES). SR sa tam prezentovala ako aktívny člen EÚ so záujmom o vesmírnu politiku. Report pozri TU (vedatechnika.sk)

12.06.2013 Alexander Kutka sa zúčastňuje 236. zasadnutia Rady ESA a na piatom rokovaní generálneho riaditeľa ESA s krajinami EÚ, ktoré nie sú členmi ESA. Na rade sa rozoberal vzťah ESA a EÚ. Relevantným bodom pre SR bolo rokovanie o Správe o vývoji spolupráce s krajinami EÚ, ktore členmi ESA nie sú, v ktorej sa uvádza že program PECS je po 12 rokoch existencie úspešný. Pre SR je stanovený predbežný termín pre podpísanie zmluvy ECS (European Cooperating State) s ESA na jeseň 2014.

Na rokovaní riaditeľa ESA s krajinami EÚ, ktoré nie sú členmi ESA sa informovalo o stave vzájomnej spolupráce. Za SR boli prezentované informácie o žiadosti SR o vstup do programu ESA PECS a plán pre zhodnotenie priemyselného potenciálu SR pre zapojenie sa do projektov ESA, ktorý sa začne pravdepodobne koncom roka 2013. Report pozri TU (vedatechnika.sk)

29.05.2013 sa Alexander Kutka z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR zúčastňuje na 77. rokovaní Komisie ESA pre zahraničné vzťahy (IRC) a 13. rokovania Komisie PECS. Na rokovaní IRC sa rozoberal vzťah medzi ESA a Európskou enviromentálnou organizáciou EEA, správa o rokovaní vedecko-technického a právneho podvýboru OSN COPUOS zo začiatku tohto roka, vesmírne aktivity v Japonsku, USA a Číne a návrh pre novú službu ESA pre predpoveď dopadu vesmírnych telies, čo predstavuje jednu z potenciálnych oblastí pre zapojenie sa SR do aktivít ESA. Na rokovaní sa rozoberali aj možnosti raketového nosiča VEGA na vynesenie družíc typu Cubesat, aku pripravujú v súčasnosti Žilinská univerzita, Technická univerzita v Bratislave a SOSA.

Na rokovaní Komisie PECS sa rekapitulovali informácie o spolupráci ESA a krajinami v PECS. Boli zodpovedané aj otázky geografickej návratnosti štátnych finančných prostriedkov, ktorú ESA garantuje vo výške minimálne 84%. Report pozri TU (vedatechnika.sk)

Bohuslav Chrenko z firmy Kvantum Slovakia sa zúčastňuje na 83. mítingu PB-NAV (Programový výbor ESA pre GNSS) v Paríži. Rozoberal sa aktuálny stav a zavádzanie systému EGNOS v európskej civilnej leteckej doprave, prvý úspešný pozičný fix 4 satelitov GNSS Galileo a diskutovalo sa o programe EGEP (European GNSS Evolution Programme). Report pozri TU (vedatechnika.sk)

22.03.2013 Konferencia: satelitné služby pre rast malých a stredných podnikov. V Bratislave sa uskutočňuje konferencia, kde sa rozoberal potenciál satelitných služieb pre zlepšenie konkurencieschopnosti podnikov. Prezentovali sa úspešné príbehy malých a stredných firiem, ktorým satelitné služby pomohli, diskutovalo sa ako môžu tieto podniky vstúpiť na trh so satelitnými službami a aplikáciami a aké sú skúsenosti SK firiem s potenciálom sa na takéto trhy dostať. Report pozri TU (vedatechnika.sk) Report pozri TU (vedatechnika.sk)

13.03.2013 Alexander Kutka sa zúčastňuje 236. zasadnutia Rady ESA v Paríži. Najdôležitejšou správou bolo že Rada EU schválila financovanie projektu GMES na roky 2014-2020 v objeme 3.786 miliárd eur, čo je ale o 2 miliardy menej ako bolo plánované. Report pozri TU (vedatechnika.sk)

28.02.2013 Bohuslav Chrenko z firmy Kvantum Slovakia sa zúčastňuje na 82.mítingu PB-NAV (Programový výbor ESA pre GNSS) v Paríži. Výbor rozoberal európske navigačné systémy EGNOS a Galileo a program EGEP (European GNSS Evolution Programme), cez ktorý vedie potenciálna cesta SR k zapojeniu sa do vývoja nových technológií pre budúce generácie európskeho GNSS. Report pozri TU (vedatechnika.sk)

21.02.2013 Peter Pastorek zo Slovenskej agentúry životného prostredia sa zúčastňuje 151. zasadnutia PB-EO (Programový výbor ESA pre pozorovanie Zeme) v Paríži. Na zasadnutí sa rozoberalo financovanie a stav projektu GMES. Report pozri TU (vedatechnika.sk)

24.01.2013 Peter Vasilko z košickej firmy ZTS VVU sa zúčastňuje 76. zasadnutia komisie ESA pre medzinárodné vzťahy (IRC). Na zasadnutí sa rozoberalo pripravované 50. zasadnutie vedecko-technického podvýboru COPUOS, úspešná spolupráca ESA a čínskeho národného centra diaľkových pozorovaní NRSCC, spolupráca s Ruskom a Brazíliou, a problém vesmírneho odpadu, na riešení ktorého sa raz môžu podieľať aj vývojové pracoviska zo SR akým je napríklad spoločnosť ZTS VVU Košice. Report pozri TU (vedatechnika.sk)

29.11.2012 Benedikt Badánik zo Žilinskej Univerzity sa zúčastňuje na 81. mítingu PB-NAV (Programový výbor ESA pre GNSS) v Paríži. Výbor prezentoval úspechy rakety Ariane, stav projektu EGNOS a GNSS Galileo. Diskutovalo sa aj o európskom GNSS Evolution Programme, ktorý je z pohľadu SR veľmi dôležitý, pretože v rámci spolupráce s ESA môže umožňiť slovenským podnikom zapájať sa do výroby súčastí do systému Galileo ďalšej generácie. Report pozri TU (vedatechnika.sk)

20.11.2012 sa Ing. Róbert Szabó PhD a Mgr. Alexander Kutka z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR zúčastňujú stretnutia Rady ESA na ministerskej úrovni v Neapole. Účastníkom pripomenuli dlhú tradíciu SR v oblasti výskumu kozmického žiarenia a vesmírneho počasia, úspešný let slovenského kozmonauta Ivana Bellu do vesmíru, spoluprácu Slovákov na vesmírnych aktivitách s Ruskom, Čínou a samotnou ESA a o pripravovanom prvom slovenskom satellite skCube. Report pozri TU (vedatechnika.sk)

7.11-8.11.2012 sa Mgr. Alexander Kutka z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR zúčastňuje 75.rokovania Komisie ESA pre zahraničné vzťahy, piatom rokovaní generálneho riaditeľa ESA s krajinami EÚ, ktoré nie sú členmi ESA a 15. stretnutí Komisie PECS. Report pozri TU (vedatechnika.sk)

75.rokovanie Komisie ESA pre zahraničné vzťahy obsahovalo správu o 55. stretnutí komisie COPUOS, kde nové štáty ako Jordánsko a Arménsko vyjadrili záujem o členstvo. Ďalšia diskusia zahrňovala nebezpečie vesmírneho odpadu pre vesmírne programy rozvojových krajín, použitie jadrových energetických zdrojov vo vesmíre, monitorovanie blízkozemnských objektov, kozmické počasie. Tento míting tiež obsahoval prezentácie o globálnej spolupráci v oblasti raketových nosičov a úspech ESOC (European Space Operation Center), ktoré je v súčasnosti porovnateľná s americkou JPL v NASA.

Piate rokovanie generálneho riaditeľa ESA s krajinami EÚ, ktoré nie sú členmi ESA prinieslo detailné informácie o približujúcom sa mítingu ESA na ministerskej úrovni, kde SR dostane 2-3 minúty na prezentáciu. Náš delegát sa opýtal na možnosť štartu prvého slovenského satelitu skCube na ESA rakete Vega. Odpoveď bola pozitívna za cenu minimálne 70000 eur.

15. zasadnutie komisie PECS prinieslo oznámenie Maďarska o plánovanej budúcoročnej žiadosti adresovanej ESA ohľadom členstva po 9 rokoch účasti v programme PECS. Estónsko prezentovalo svoju vesmírnu stratégiu a informovalo o estCube, estónskom satellite, ktorý odštartuje v marci 2013 na rakete Vega. O povinných vedeckých programoch krajín sa informovalo na konci.

17.10.- 18.10.2012 Mgr. Alexander Kutka sa zúčastňuje 231. zasadnutia Rady ESA v Paríži. Tento míting sa zameral na dlhodobé plánovanie počas rokov 2013-2022, správu o vesmírnom komponente projektu GMES s pozítívnym záverom, pričom štart prvého zo satelitov sa plánuje na október 2013 a politickú deklaráciu, ktorá má odštartovať diskusiu o lepších vzťahoch medzi ESA a EU. Report pozri TU (vedatechnika.sk)

19.9–20.9.2012 Bohuslav Chrenko sa zúčastňuje na 80.mítingu PB-NAV (Programový výbor ESA pre GNSS) v Paríži. Na tomto stretnutí sa diskutovalo o vývoji európskych navigačných systémov Galileo a EGNOS, o programe EGEP (European GNSS Evolution Programme) čo je rozvojový program pre komponenty globálnych navigačných systémov do ktorého by sa Slovensko malo zapojiť a spomenulo sa aj čoskoré členstvo Poľska v ESA. Report pozri TU (vedatechnika.sk)

14-15.6.2012 Mgr. Alex Kutka sa zúčastňuje na štvrtom rokovaní generálneho riaditeľa ESA s krajinami EÚ, ktoré nie sú členmi ESA. Účastníci obdžali detailné informácie o stretnutí ESA na ministerskej úrovni, ktoré sa bude konať v novembri. SR vyjadrilo záujem o komplexné ohodnotenie slovenského priemyslu odborníkmi ESA za účelom získania informácií vzhľadom na ďalšie kroky spolupráce. Report pozri TU (vedatechnika.sk)

12-13.6.2012 Mgr. Alex Kutka sa zúčastňuje rokovania s organizáciou EURISY o zorganizovaní medzinárodnej konferencie na tému využívania satelitných služieb a aplikácií malými a strednými podnikmi a 229. rokovania Rady ESA v otázkach projektov spoločných pre EÚ a ESA (Galileo, EGNOS a GMES). Report pozri TU (vedatechnika.sk)

Jún 2012 Webová stránka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR venovaná spolupráci SR s ESA bola vynovená. Pozri tu (vedatechnika.sk)

1.6.2012 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, sekcia vedy a techniky organizuje seminár „ESA Information day“, na ktorom zástupcovia Európskej vesmírnej agentúry predniesli informácie o prístupovom programe PECS, technických štandardoch používaných v kozmických technológiách, ako aj princípy priemyselnej politiky ESA. Viac info TU1 (sosa.sk) a TU2 (vedatechnika.sk)

22.5.2012 sa Mgr. Alexander Kutka z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR zúčastňuje 145. Stretnutia PB-EO (Programový výbor ESA pre pozorovanie Zeme) v Darmstadte, Nemecko. Diskusia mítingu sa točila okolo financovania operačnej fázy program GMES, ktorá je najrizikovejšou kvôli nejednotným postojom ESA and EU. Report pozri TU (vedatechnika.sk)

17.4.2012 sa Mgr. Alexander Kutka z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR zúčastňuje 144. Stretnutia PB-EO (Programový výbor ESA pre pozorovanie Zeme) v Paríži. Účastníci diskutujú o návrhu na zmenu programovej deklarácie Vesmírny komponent GMES a implementačných pravidiel programu GSC. Štart prvých satelitov GMES sa očakáva v roku 2013. Report pozri TU (vedatechnika.sk)

16.4.2012

 • 4. zasadnutie Komisie pre účasť SR na spolupráci s ESA

  Počas tohto zasadnutia sa diskutovalo o viacerých témach akými boli napríklad možnosti slovenských firiem zúčastňovať sa niektorých aktivít ESA ako sú jej spoločné projekty s EÚ Galileo, EGNOS a GMES, informovalo sa o pripravovanom podujatí „Informačný deň ESA“, úspešnom štarte stratosférického balónu Julo 2 a o záujme ESA zorganizovať na Slovensku v 2013 konferenciu na tému využívania satelitných aplikácií pre malé a stredné podniky. Report pozri tu (vedatechnika.sk)

  14.3.–15.3.2012 sa Mgr. Alexander Kutka z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR zúčastňuje 226. zasadnutia Rady ESA. Na mítingu sa diskutovalo o kódexe vesmírnych aktivít postavenom na 3 pilieroch: sloboda prístupu k vesmíru pre všetky štáty, bezpečnosť a integrita vesmírnych infraštruktúr a bezpečnostné a obranné záujmy štátov. Ďalej sa rozoberal stav projektu GMES. Jeho prvé satelity Sentinels sú privené na štart, ale dátum ešte nie je určený. Na tomto stretnutí sa tiež diskutovalo o úlohe ESA na budúcich GNSS aktivitách. Report pozri tu (vedatechnika.sk)

  29.2.–01.3.2012 sa Mgr. Alexander Kutka z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR zúčastňuje 78. Stretnutia PB-NAV (Programový výbor ESA pre GNSS) v ESA, Paríž. Účastníci diskutujú implementáciu programu EGNOS, ktorý vstúpil do operačnej fázy, stav programu Galileo, úlohu ESA v budúcich GNSS aktivitách a program EGEP, čo je voliteľný program ESA zameraný na vývoj GNSS technológií. Report pozri tu (vedatechnika.sk)

  19.-20.1.2012 sa RNDr. Marta Cimbáková a Mgr. Alexander Kutka z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu zúčastňujú tretieho rokovania Generálneho riaditeľa ESA s krajinami EÚ, ktoré nie sú členmi ESA. Report pozri tu (vedatechnika.sk)

  14.-15.12.2011 sa Mgr. Alexander Kutka z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR zúčastňuje 226. zasadnutia Rady ESA. Hlavnými bodmi programu, ku ktorému bola SR prizvaná zahrňovali návrh dlhodobého plánu ESA na roky 2012-2021, zhrnutie medzinárodných aktivít ESA v 2011 a jej plán na 2012, spoločnú spoluprácu EU a ESA a aktivity týkajúce sa programu bezpilotného armádneho lietadla v spolupráci s EDA (Európska obranná agentúra). Report pozri tu (vedatechnika.sk)

  17.11.2011 sa Alexander Kutka zúčastňuje na 77.mítingu PB-NAV (Programový výbor ESA pre GNSS) v Paríži. Toto stretnutie bolo zamerané na konečnú fázu program EGNOS, začiatok úvodnej fázy programu Galileo a geografické návratové koeficienty pre jednotlivé členské štáty. Napríklad v programe EGEP (European GNSS Evolution Programme) dosahuje a Španielsko hodnotu tohto koeficientu až 1,64. Report pozri tu (vedatechnika.sk)

  12.-13.10.2011 sa Prof. Kudela z UEF SAV zúčastňuje na 225. stretnutí Rady ESA. Tento míting sa zameral na dlhodobý program ESA do roku 2021, stav projektov GNSS Galileo a GMES a počiatočnú fázu projektu Space Situational Awareness. Report pozri tu (vedatechnika.sk)

  Jeseň 2011 – SR sa začína zúčastňovať zasadnutí Rady ESA ako pozorovateľ

  Na základe rozhodnutia Rady ESA sa SR môže spolu s ostatnými členskými štátmi EÚ zúčastňovať zasadnutí Rady ESA v témach súvisiacich s EÚ (GMES, Galileo, a pod.)

  22.6.2011

 • 3. zasadnutie Komisie pre účasť SR na spolupráci s ESA

  Prebieha 3. zasadnutie Komisie pre účasť SR na spolupráci s ESA, kde sa rozoberajú ohlasy na semináre „Slovensko na ceste do ESA“ a „Aerospace and ITS Cooperation Platform“ . Informuje sa o záveroch Rady EÚ pre konkurencieschopnosť – časť vesmír z 31.5.2011, o stretnutí predstaviteľov 8 krajín EÚ s generálnym riaditeľom ESA a o pripravovanom programe ESA pre stážistov. Vyhodnocujú sa námety na spoluprácu s ESA. Zápis zo zasadnutia (pdf) pozri tu (vedatechnika.sk)

  30.5.2011

  Ing. Lubica Pitlová sa zúčastňuje na 2.stretnutí krajín, ktoré nie sú členmi ESA v Noordwijku, kde informuje o vesmírnych aktivitách Slovenskej republiky od posledného mítingu v januári 2011. Report pozri tu (vedatechnika.sk)

  23.5.-15.6.2011

 • Výzva na predkladanie návrhov pre spoluprácu s ESA

  Ministerstvo školstva zahájilo výzvu na predkladanie návrhov pre spoluprácu s ESA. Zareagovalo mnoho spoločností s rôznymi nápadmi, od vzdelávacích a popularizačných programov, až po konkrétne návrhy technických vývojových projektov. SOSA bola súčasťou 3 z nich vrátane návrhu na prvú slovenskú družicu skCube. Viac info nájdeš TU-1 (sosa.sk), TU-2 (vedatechnika.sk), a TU-3 (sosa.sk).

  6.4.2011

 • Seminár „Slovensko na ceste do ESA“

  Prebieha seminár „Slovensko na ceste do ESA“, ktorý zorganizovalo ministerstvo školstva spolu s našou organizáciou SOSA, kde sa účastníkom bližšie predstavila. Rozoberala sa integrácia SR do ESA, prínosy vstupu Českej republiky do ESA, slovenský kozmický výskum a prínosy kozmického výskumu pre slovenské firmy. Viac info nájdeš TU-1 (sosa.sk) a TU-2 (vedatechnika.sk)

  22.3.2011

 • 2. zasadnutie Komisie pre účasť SR na spolupráci s ESA

  Prebieha 2. zasadnutie Komisie pre účasť SR na spolupráci s ESA, kde sa predstavujú nový členovia komisie, informuje sa o rokovaní s predstaviteľmi ESA zo dňa 26.1. 2011 v Bruseli, o činnosti pracovných skupín vytvorených komisiou a pripravovaných seminároch, programe ESA IAP a o skúsenostiach ČR z predvstupovej fázy spolupráce s ESA. Zápis zo zasadnutia (pdf) pozri tu (vedatechnika.sk)

  26.1.2011

  Ing. Juraj Lapin DrSc sa zúčastňuje na 1. stretnutí krajín, ktoré nie sú členmi ESA v Bruseli. Na mítingu sa rozoberal rozvoj vesmírnych aktivít v Európe, názory štátnych reprezentantov na možnosť účasti ich krajín na aktivitách Rady ESA, skúsenosti Portugalska po 10 rokoch od vstupu do ESA a možnosti pre krajiny stať sa členom ESA. Zápis zo zasadnutia (pdf) pozri tu (vedatechnika.sk)

  28.4.2010

 • Kooperačná zmluva SR s ESA podpísaná

  Minister školstva a riaditeľ ESA pre právne záležitosti a medzinárodné vzťahy podpisujú dohodu o spolupráci s ESA na 5 rokov. Slovensko tak vstúpilo do prvej z troch etáp spolupráce a získalo štatút pozorovateľa pri Rade ESA na ministerskej úrovni. Viac info nájdeš TU-1 (sosa.sk) a TU-2 (minedu.sk)


  Ján Mikolaj, minister školstva Slovenskej republiky (vľavo, vpredu), Peter Hulsroj, riaditeľ ESA pre vonkajšie záležitosti (vpravo, v pozadí) pri podpise kooperačnej zmluvy

  25.2.2010

 • Návšteva delegácie Európskej vesmírnej agentúry v Bratislave

  Prebieha stretnutie delegácie ESA s predstaviteľmi Sekcie vedy a techniky Ministerstva školstva SR, sektoru výskumu a vývoja, vybraných ministerstiev a členmi Komisie pre účasť SR na spolupráci s ESA. Preberajú sa možnosti spolupráce slovenských pracovísk výskumu a vývoja s ESA. Viac info nájdeš TU (vedatechnika.sk)

  3.2.2010

 • 1. zasadnutie Komisie pre účasť SR na spolupráci s ESA

  Prebieha 1. zasadnutie Komisie pre účasť SR na spolupráci s ESA, na ktorom sa odovzdávajú menovacie dekréty členom komisie, prebieha voľba podpredsedu komisie, preberajú sa informácie o stave prípravy Dohody medzi vládou SR a ESA o spolupráci a diskutuje sa o hlavných oblastiach spolupráce SR a ESA a jej inštitucionálneho zabezpečenia. Zápis zo zasadnutia (pdf) nájdeš tu (vedatechnika.sk)

  2.12.2009

 • Vláda schválila návrh Dohody o spolupráci SR s ESA

  Návrh Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Európskou vesmírnou agentúrou o spolupráci vo výskume a využívaní kozmického priestoru na mierové účely sa schvaľuje na 182. schôdzi vlády Slovenskej republiky s pozitívnym koncom. Viac info nájdeš TU-1 (rokovania.sk), TU-2 (sosa.sk) a TU-3 (slovakspace.sk)

  4.9. 2009

 • Vznik Komisie pre účasť SR na spolupráci s ESA

  Podpredseda vlády a minister školstva SR zriaďuje Komisiu pre účasť Slovenskej republiky na spolupráci s Európskou vesmírnou agentúrou za účelom zabezpečenia úloh vyplývajúcich z dohody o spolupráci medzi SR a ESA.

  Viac info nájdeš TU-1 (vedatechnika.sk), TU-2 (sosa.sk) a TU-3 (slovakspace.sk)

  15.7.2009

 • Vláda schválila návrh spolupráce Slovenska s ESA

  Na svojej 162. schôdzi vláda SR schvaľuje návrh na účasť Slovenskej republiky na spolupráci s Európskou vesmírnou agentúrou, ktorý je nutným krok pred podpísaním rámcovej zmluvy o spolupráci. Návrh predložil podpredseda vlády SR a minister školstva SR. Viac info nájdeš TU-1 (rokovanie.sk), TU-2 (sosa.sk) a TU-3 (vedatechnika.sk)

  28.5.2009

 • Príprava dohody o spolupráci Slovenska s ESA

  Ministerstvo školstva začalo prípravu návrhu účasti Slovenskej republiky na spolupráci s Európskou vesmírnou agentúrou , ktorý v nasledujúcom mesiaci prešiel medzirezortným pripomienkovým konaním a 2.7. bol odoslaný na rokovanie vlády SR. Viac info nájdeš TU-1 (lt.justice.gov.sk), TU-2 (sosa.sk) a TU-3 (slovakspace.sk).

  15.4.2009

 • Pracovné stretnutie „Kozmický výskum na Slovensku“ : hlavná téma ESA

  Prebieha pracovné stretnutie zástupcov ministerstiev a organizácií výskumu a vývoja s názvom „Kozmický výskum na Slovensku“. Hlavnou témou je naplánovanie aktivít, ktoré zabezpečia SR vstup do ESA. Zúčastnení navrhujú založiť Slovenskú kozmickú kanceláriu a Komisiu pre vesmírne aktivity SR pri Ministerstve školstva SR. Viac info nájdeš TU-1 (slovakspace.sk) a TU-2 (sosa.sk)

  10.12.2008

 • Rokovanie so zástupcami ESA v Bratislave

  Sekcia vedy a techniky Ministerstva školstva SR rokuje so zástupcami slovenských organizácií výskumu a vývoja spolu s delegáciou ESA o nadviazaní prvotnej vzájomnej spolupráce. Toto rokovanie bolo iniciované listom generálneho riaditeľa Sekcie vedy a techniky Ministerstva školstva SR, ktorého adresátom bol generálny riaditeľ ESA. Viac info nájdeš TU-1 (veda-technika.sk) a TU-2 (slovakspace.sk)

 • Pridaj komentár

  Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

  Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.