SpVRI – Úvodní konference spolupracující sítě STRATO–NANOBIOLAB

Laboratoř metalomiky a nanotechnologií Mendelovy univerzity v Brně společně se svými projektovými partnery v projektu SPOLEČNĚ PRO VÝZKUM, ROZVOJ A INOVACE pořádala dne 19. ledna 2015 úvodní konferenci věnovanou zamýšlenému odbornému i vzdělávacímu obsahu a formě spolupracující přeshraniční sítě zaměřené na vývoj a výzkum v oblasti bio/nanotechnologií v extrémních podmínkách stratosféry. Konference vytýčila hlavní milníky a směry spolupráce a také definovala prioritní úkoly pro první období své existence. Konference byla velmi přínosná nejen z pohledu prezentovaných výzkumných záměrů, ale také budoucích možností, které spolupracující a kooperující síť s názvem STRATO–NANOBIOLAB nabízí.

Úvodem je třeba předeslat, že záměr spolupracující a kooperující sítě STRATO –NANOBIOLAB vznikal postupně z potřeby prohlubování spolupráce a těsnějších vazeb mezi pracovišti partnerů. Síť STRATO–NANOBIOLAB se orientuje na vybudování a využívání stratosférické a pozemní výzkumné a vzdělávací infrastruktury mezi Laboratoří metalomiky a nanotechnologií (ČR) Mendelovy univerzity v Brně, Slovenskou organizaciou pre vesmírne aktivity (SR) a Hvězdárnou Valašské Meziříčí, p. o. (ČR).

Spolupracující síť STRATO–NANOBIOLAB je deklarovaná jako otevřená platforma, ve které se mohou efektivně uplatnit výhody přeshraniční spolupráce a společné koordinace vzdělávacích, inovačních
a vědecko-výzkumných aktivit. Zakládající členové sítě považují za velmi žádoucí, aby i přímo
v příhraničních oblastech ČR a SR vznikaly funkční struktury, které posílí roli a význam těchto regionů nejen v rámci vlastních zemí, ale i Evropy.

Základy této spolupracující sítě jsou budovány v rámci mikroprojektu SPOLEČNĚ PRO VÝZKUM, ROZVOJ A INOVACE , který byl podpořen OP Přeshraniční spolupráce SR-ČR 2007-2013 Fondem mikroprojektů. K jasnému definování krátkodobých i dlouhodobých úkolů a cílů spolupracující sítě pořádala v rámci mikroprojektu Laboratoř metalomiky a nanotechnologií úvodní konferenci projektu, která proběhla v Brně dne 19. ledna 2015.

V rámci odborného programu konference zaznělo celkem 12 příspěvků od vysoce odborných z oblasti bio/nanotechnologií, biologie, technologií, techniky až po příspěvky shrnující současné a plánované aktivity přeshraniční kooperující sítě STRATO–NANOBIOLAB. Úvodní příspěvky se věnovaly problematice tzv. uhlíkových kvantových teček a souboru jejich vlastností a možností využití pro výzkum a detekci nejrůznějších biologických a biochemických procesů. Zvláštní pozornost byla věnována studiu interakce mezi kvantovými tečkami a nukleovými kyselinami.

Jeden z příspěvků se věnoval velmi zajímavé oblasti – chování mikroorganismů v extrémním prostředí, která fascinuje nejen klasické biology, ale také jejich kolegy studující možnosti života ve vesmíru (astrobiology) či pozemských extrémních podmínkách. Pozornost byla věnovaná také biochemickým markerům u známých mikroorganismů S. aureus a E. coli.

První blok byl uzavřen příspěvkem o nových postupech pro vývoj výzkumných zařízení a platforem formou 3D tisku, v tomto případě realizace výzkumné platformy pro stratosférický výzkum. Na to navázal příspěvek věnovaný automatické robotické platformě pro dálkovou identifikaci bakterií, která má řadu aplikací nejen v základním výzkumu, ale i v oblasti zdravotnictví, zvládání přírodních katastrof či nehod.

Další blok příspěvků byl věnován obecnějším tématům a pohledům do budoucna. Vedoucí Laboratoře metalomiky a nanotechnologií prof. Ing. René Kizek, Ph.D. představil potenciál laboratoře ve výzkumu vesmíru. Následovala prezentace záměru mikroprojektu SPOLEČNĚ PRO VÝZKUM, ROZVOJ A INOVACE v širším kontextu přeshraniční spolupráce. Na ni navázal předseda Slovenské organizácie pre vesmírne aktivity Jakub Kapuš s pohledem na rozvoj kosmických aktivit v tomto společném mikroprojektu. Potenciál další vzájemné přeshraniční spolupráce představil ze svého pohledu ředitel posledního z partnerů projektu Hvězdárny Valašské Meziříčí, p. o. Ing. Libor Lenža.

Důležitou součástí konference byla také setkání odpovědných pracovníků všech partnerů s cílem připravit a písemně deklarovat vzájemnou spolupráci a zájem o podporu společných projektů. Cílem těchto setkání bylo připravit text smlouvy o spolupráci, o kterou, mají zájem všichni tři partneři projektu.

Z konference se připravuje elektronický sborník příspěvků, který bude po zveřejnění volně k dispozici zde (pdf).

Konference byla realizována v rámci spolupracující a kooperující sítě orientované na vybudování a využívání stratosférické a pozemní výzkumné a vzdělávací infrastruktury STRATO–NANOBIOLAB.