skCUBE otvára otázku vesmírneho práva na Slovensku

V máji 2016 sa vo vesmíre ocitne historicky prvé teleso pochádzajúce zo Slovenska, a to družica skCUBE. V zmysle medzinárodných zmlúv a dohovorov, vypustením objektu do kozmického priestoru vyplývajú pre vypúšťajúce štáty určité povinnosti. Patria medzi ne napríklad zapísanie objektu do národného registra a Centrálneho registra kozmických objektov vedeného OSN. Nakoľko však ide pre našu krajinu o doteraz unikátny kozmický projekt, z legislatívneho hľadiska neexistuje žiadna právna úprava, ktorá by pojednávala o regulácii národnej kozmickej aktivity. Podľa súčasných pravidiel medzinárodného práva je za objekt zodpovedný vypúšťajúci štát.

Najčastejšie diskutovanou otázkou v poslednom období týkajúcej sa povinnosti štátu v súvislosti s vypustením družice skCUBE je otázka povinnosti registrácie družice do Centrálneho registra kozmických objektov vedeného OSN. Slovenská republika ratifikovala niekoľko medzinárodných dohovorov a zmlúv týkajúcich sa ľudskej aktivity v kozmickom priestore a z toho vyplývajúcich povinností. Ako najdôležitejšie vzhľadom na otázku registrácie družice uvádzame: Dohovor o registrácii objektov vypustených do kozmického priestoru (Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 130/1978 Zb. o Dohovore o registrácii objektov vypustených do kozmického priestoru, účinnú od 18. 11. 1978) (ďalej len „Dohovor“), kde sa v článku II Dohovoru uvádza povinnosť štátu „len čo sa kozmický objekt vypustí na obežnú dráhu okolo Zeme alebo mimo nej“ zaregistrovať takýto kozmický objekt spôsobom jeho zápisu do príslušného registra, ktorý sa bude na takýto účel viesť. Obsah každého registra a podmienky, za akých sa bude daný register viesť, ponecháva Dohovor na rozhodnutí samotného štátu. Ďalej podľa Článku IV Dohovoru vyplýva, že štát je povinný poskytnúť generálnemu tajomníkovi OSN „len čo to bude možné“ údaje o každom kozmickom objekte, ktorý bol zapísaný do národného registra. Analogicky z uvedeného vyplýva, že štát môže kozmický objekt zapísať do registra OSN až v čase, kedy je objekt zapísaný v národnom registri, pričom spravidla sa do národného registra objekt zapisuje až po jeho vypustení na obežnú dráhu Zeme. Ďalším podporným argumentom pre toto tvrdenie je, že do registra OSN sa podľa Dohovoru zapisujú údaje v rozsahu: meno vypúšťajúceho štátu, vhodný poznávací znak kozmického objektu alebo jeho registračné číslo, dátum a územie alebo miesto vypustenia, základné údaje o obežnej dráhe včítane: času obehu, sklonu dráhy, apogea, perigea a všeobecnej funkcii kozmického objektu. Na základe uvedeného je zrejmé, že pre účely zápisu je potrebné poznať presný dátum vypustenia, ako aj skutočnú dráhu objektu.

Slovenská republika do dnešného dňa nevytvorila uvedený národný register, nakoľko samotný projekt družice skCUBE bude prvým kozmickým objektom vypusteným pod záštitou Slovenskej republiky. Keďže sa veda v oblasti kozmického výskumu a najmä vypúšťania tzv. nanosatelitov posúva vpred, je potrebné túto problematiku upraviť aj legislatívne.

Česká republika prijala uznesenie vlády k spôsobu koordinácie kozmických aktivít vlády ČR z roku 2011, ktoré poverilo ministra dopravy, aby v spolupráci s ministrom školstva, ministrom priemyslu a obchodu a ministrom životného prostredia koordinoval kozmické aktivity. Na základe tejto skutočnosti vznikol národný register kozmických objektov, ktorý vedie Ministerstvo dopravy ČR.

Rakúska republika pristúpila k legislatívnej otázke tak, že prijala zákon (Bundesgesetz über die Genehmigung von Weltraumaktivitäten und die Einrichtung eines Weltraumregisters (Weltraumgesetz) / Austrian Federal Law on the Authorisation of Space Activities and the Establishment of a National Space Registry) účinný od 28. 12. 2011, ktorý ustanovuje vedením národného registra pre vesmírne objekty ministra dopravy, inovácií a technológií. Samotný zákon je postavený na systéme autorizácie (povolenia) na výkon kozmických aktivít pre jednotlivé subjekty. Zákon takisto rieši povinnosť poistenia a možnosť prenesenia zodpovednosti na subjekt, ktorý vykonáva kozmické aktivity, nakoľko podľa Zmluvy o zásadách činnosti štátov pri výskume a využívaní kozmického priestoru vrátane Mesiaca a iných nebeských telies (Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 40/1968 Zb. zo 7. februára 1968) je medzinárodne zodpovedný za činnosť v kozmickom priestore vypúšťajúci štát.

V závere môžeme zhrnúť, že prvým krokom k tomu, aby mohla Slovenská republika dodržať záväzky vyplývajúce z medzinárodných dohovorov a zmlúv, je vznik národného registra pre kozmické objekty. Za týmto účelom prebehlo dňa 29. 01. 2016 stretnutie zástupcov Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a  Slovenskej organizácie pre vesmírne aktivity, na ktorom sa zúčastnené strany zhodli na prvotnom kroku, a to vytvorení národného registra, pravdepodobne pod záštitou ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR. Po vypustení družice skCUBE na obežnú dráhu Zeme ju Slovenská organizácia pre vesmírne aktivity zaregistruje v tomto národnom registri, a na základe tejto registrácie je potom Slovenská republika prostredníctvom svojej stálej misie povinná oznámiť túto skutočnosť Organizácii Spojených národov, aby mohlo dôjsť aj k samotnej registrácii do Centrálneho registra kozmických objektov OSN.

Ďalším krokom, ktorý sa ukazuje ako nevyhnutným, je vznik vnútroštátnej legislatívy pre výkon kozmických aktivít. Prikláňame sa k variantu, ktorý by komplexne riešil otázky vyplývajúce zo vzťahu štát a vykonávateľ kozmických aktivít (rakúsky model). Vzhľadom na vypustenie družice skCUBE a identifikáciu súčasného legislatívneho vákua je Slovenská organizácia pre vesmírne aktivity plne pripravená participovať na procese prípravy relevantnej legislatívy a vzniku národného registra pre kozmické objekty. Vytvorenie národného registra pre kozmické objekty bude prvým krokom k naplneniu povinností vyplývajúcich z platných medzinárodných zmlúv a dohovorov týkajúcich sa činností v oblasti kozmického priestoru.

Autori: Mgr. Petra Chudíková, právny konzultant
Mgr. Lucia Belková, právny konzultant