Prvé údaje z družice skCUBE

V tomto príspevku by sme Vám radi predstavili výsledky prvých meraní uskutočnených na palube 1. slovenskej družice skCUBE počas prvého týždna na orbite Zeme. Jedná sa o náhľad do prvých výsledkov z niektorých palubných senzorov. Technický tím neustále pracuje na zbere, vyhodnocovaní a interpretácii dát zo všetkých senzorov a momentálne pracujúcich experimentov. Informácie ktoré sú tu prezentované sú teda len prvým náhľadom. Nech sa páči, prvé data.

Gyro data

V grafe sú zobrazené dáta z gyroskopov zo všetkých preletov, ako môžete vidiet hodnota sa počas preletu mení v každej osy, avšak družica rotuje len minimálne. Hodnoty sú v stupňoch za sekundu.
Momentálne družica rotuje najviac v osiach Y a Z a to asi jednu otočku za minútu. V X je rotácia približne jedna otočka za 10min. Na začiatku vidieť ako B-dot algoritmus spomalil rotáciu v jednotlivých osiach na rovnakú úroveň. Škoda, že nemáme data o rotácii tesne po vypustení z družice. So stabilizačným systémom ale plánujeme viacero ďalších pokusov, aby sme mohli jednoznačne overiť úroveň jeho presnosti. Aktuálne je automatický stabilizačný systém vypnutý a sledujeme ako sa to prejavuje na rotácii družice.

Obr.1: Gyro data

Teplota solárnych panelov

Po zásahu sa podarilo získať telemetriu zo zdroja a teda máme aj dáta o solárnych paneloch. Tým sa darí veľmi dobre. Na grafe môžete vidiet ako sa mení ich teplota počas preletu, postupne sa zahrievajú. Z grafu je pekne vidieť ktoré prelety sú nočné a ktoré denné.
Na dennej strane je teplota solárnych panelov od +2 C až do +22 C na nočnej strane klesá až k -22 C.

Obr.2: Teplota solárnych panelov

Teplota batérií, MCU a koncového stupňa vysielačky

Na grafe vidíte zmenu teploty počas obletu na jednotlivých komponentoch. Teplota kolíše v očakávanej oblasti, satelit sa ani neprehrieva a ani „nemrzne“. Teplotné podmienky sú pre elektroniku ideálne.

Obr.3: Teplota batérií, MCU a koncového stupňa

Zmena teploty solárnych panelov počas jedného transitu

Takto vyzerá zmena teploty solárnych panelov počas preletu skCUBE v blízkosti, alebo ponad Slovensko.  Vybrali sme prelet, kde práve družica vychádza zo Zemského tieňa na osvetlenú časť.

Obr.4: Zmena teploty solárnych panelov počas jedného transitu

Elektrický prúd zo solárnych panelov

Vidíte ako sa mení prúd, ktorý generujú solárne panely počas preletu, niektoré sú osvetlené čiastočne, niektoré vôbec a niektoré niekedy takmer ideálne. Pri ideálnom osvetlení dosahuje prúd z jedného panelu až 500 mA.
Vynikajúcou správou je, že všetky solárne planely pracujú a tak má skCUBE dosť štavy. Rovnako z telemetrie vieme, že baterky sú vo výbornej kondícii.

Obr.5: Zmena prúdu v solárnych paneloch

Osvetlenie Sun Sensorov

Z grafu vidiet tzv. parameter osvetlenie / irradiation jednotlivých sun sensorov. Ak je hodnota 40 až 60+ je daná strana osvetlená, ak je hodnota blízka 0 je odvrátená od Slnka. Využitím týchto parametrov sme schopní zistiť presné natočenie skCUBE voči Slnku. Jedná sa o jeden z troch údajov, ktoré posiela každý sun sensor. Okrem hodnoty osvetlenia posiela samozrejme hodnoty aj o uhle pod ktorým dopadá slnečný lúč v dvoch osiach.

Obr.6: Hodnota IRRAD sun sensorov

Zmena teploty jednotlivých komponentov počas jedného preletu

Vybrali sme prelet počas ktorého dochádza k zohrievaniu celého satelitu, pretože pred chvílou vystúpil z neosvetlenej časti dráhy a postupne sa ohrieva.

Obr.7: Zmeny teploty počas jedného preletu

Merania hodnôt magnetického poľa

Na palube skCUBE máme dva magnetometre vďaka ktorým vieme aká je intenzita a vektor magnetického poľa Zeme. Tieto údaje sú základom pre orientačný a stabilizačný systém družice ADCS. Na grafe sú zobrazené data korigované kalibračnými konštantami ktoré sme zmerali v našom laboratóriu pomocou Helmholtz cievok.

Obr.8: Porovnanie hodnôt TOTAL magnetického pola z dvoch palubných magnetometrov Credit: Tomáš Kliment

Z telemetrie ktorú sme doteraz získali, už takmer 1500 paketov, vieme, že skCUBE je vo výbornej kondícií a nič nebráni postupnému spúšťaniu ďalších experimentov.

Pokiaľ máte záujem prezrieť a vyhodnocovať data z družice skCUBE, pripravili sme pre Vás balík dát, ktorý obsahuje informácie zo všetkých preletov od dňa štartu, 23. júna do 28. júna (vrátane večerných preletov).

Pracujeme na tom, aby sme vedeli záujemcom poskytnúť aktuálne data aj vo vizuálnej podobe na našich stránkach, o postupe budeme informovať.