Doma vyrobený rotátor pre satelitný príjem – Projekt Satnogs. Diel tretí.

Jar už pomaly klope na dvere a verní fanúšikovia lovu satelitného signálu sa nevedia dočkať na krásne večery pod hviezdami. Poniektorí už majú svoju anténu pripravenú. Ak ste zimnú prípravu premeškali, nezúfajte – postupujte podľa inštrukcií z predchádzajúcich článkov.

Prvý diel článku pojednával o stavbe rotátora, v druhom som opísal, ako rotátor funguje a spolupracuje so softvérom Orbitron. Dostali sme sa do štádia, že sme signál zo satelitu naladili a zachytili. V poslednom dieli sa povenujeme tomu, čo sa dá so signálom robiť ďalej, teda ako ho demodulovať a dekódovať, aby sme videli údaje, ktoré sú v paketoch zakódované. Taktiež budeme naše odchytené pakety posielať do verejnej databázy, aby aj ostatní ľudia mali úžitok z nášho úspechu.

Pozrime sa najprv na okno HDSDR. Jeho ovládanie nie je intuitívne, preto som vyznačil niektoré dôležité prvky. Z obrázku je vidieť, ako je treba program nastaviť a ktorými ovládacími prvkami sa to robí.

 

 

Ak práve sledujete prelet satelitu, stlačte tlačidlo Record, program začne nahrávať. Dáta môžete spracovať neskôr. Súbory sa ukladajú do do zložky Documents/HDSDR/*.wav

Máme nahrávku signálov IQ (súbor .wav) z HDSDR. O čo vlastne pri tomto formáte ide, je nad rámec tohto článku. Ak sa chcete bližšie oboznámiť s princípmi SDR, odporúčam sériu vynikajúcich lekcií dostupných na adrese https://www.youtube.com/watch?v=h_7d-m1ehoY .

Pre našu momentálnu prax je potrebné spomenúť niekoľko faktov – súbor, ktorý nahráme pomocou programu HDSDR, môžeme opakovane prehrávať, pričom je možné nastaviť rôznu demoduláciu a jej parametre. Ináč povedané, môžeme sa s nahrávkou pohrať a vydolovať z prijatého signálu maximum. Cenou za toto je veľkosť súborov; pár minútový záznam má niekoľko gigabajtov.

Ak chcete otvoriť už nahratý súbor, zvoľte Options – Select Input – WAV File. Môžete si nahrávku posúvať kliknutím na progressbar a meniť parametre demodulácie. Pre demoduláciu paketov nastavte podľa obrázku mód FM a šírku modulácie tak, aby bola cca na šírku paketu.

Demodulovaný signál je potrebné presmerovať tzv. virtuálnym audio káblom do hs-soundmodemu. Oba tieto softvéry je potrebné nainštalovať.

Aby signál vstupoval do virtuálneho audio kábla, nastavíme v HDSDR Soundcard – CABLE Input (VB-Audio Virtual Cable)

V HS-Soundmodem nastavíme Settings – Devices – Input device: CABLE Output (VB-Audio Virtual Cable).

Ďalšie nastavenia HS-Soundmodem:

 

 

Ak je všetko správne nastavené, HS-Soundmodem bude demodulovať pakety, viď obr nižšie. Zároveň vidíme, že do programu prúdi analógový signál. Ak niečo nefunguje, ako je zobrazené, je potrené znovu skontrolovať všetky nastavenia.

 

 

Ak vidíme, že HS-Soundmodem zobrazuje demodulované pakety, je to úspech. Ale stále nevieme, čo tie pakety vlastne hovoria, lebo údaje sú zakódované. Ak chceme s nimi pracovať, musíme ich dostať do súboru .kss. Na to slúži ďalší softvér – AGW Online KISS. Tento softvér je potrebné nastaviť pomocou .ini súboru, ktorý je v tom istom priečinku. V .ini súbore pomocou textového editora vyplníme nasledovné položky:

 

Port, cez ktorý sa softvér napojí na HS-Soundmodem. Nastavenie musí korešpondovať s nastavením HS-Soundmodemu:

PORT = 127.0.0.1:8000

 

Adresár, kam sa majú ukladať výsledné .kss súbory, napr.:

FILE_PATH = C:\Users\User\Documents\agw-online-kiss\kiss

 

Vaša volacia značka, napr.:

CALLSIGN = OM1XXX

 

Vaše zemepisné súradnice (výška je v km), napr.:

QTH_LAT = 45.131344
QTH_LONG = 14.772945
QTH_HEIGHT = 0.05

 

Umistnenie TLE súboru napr.:

TLEFILE = C:\Users\User\Documents\Tle\cubesat.txt

 

Ak sa všetko podarí, pri demodulovaní paketu vyzerá program nasledovne:

 

 

V adresári nastavenom v FILE_PATH by sa mal objaviť .kss súbor. Tento súbor je možné konečne otvoriť v programe skCUBE COM telemetry decoder. Príklad:

 

 

Na obrázku vidíme dekódované údaje, napríklad teploty, počty vyslaných a prijatých paketov a podobne.

Ak chceme preposielať údaje do databázy, na toto slúži ďalší softvér – Online Telemetry Forwarder. Taktiež sa nastavuje .ini súborom a je podobný, ako predošlý. Odporúčame použiť databázu satnogs.

 

 

Kto sa dostal až sem, gratulujeme! 🙂 Celá táto “retiazka” programov je dosť dlhá, preto je dobré si ju znázorniť aj graficky:

 

 

Tabuľka použitých programov:

Program Účel Dostupné z
Orbitron Výpočet aktuálnej polohy satelitu, predpoveď http://www.stoff.pl/
DDE Client

(Iba ak máte rotátor)

Doplnok k Orbitronu – posiela súradnice azimut, elevácia cez COM port do rotátora http://tripsintech.com/orbitron-dde-azimuth-elevation-to-serial/
HDSDR SDR rádio pre príjem, záznam, demoduláciu http://www.hdsdr.de/
VB-Audio Virtual Cable Prepojí zvukový výstup HDSDR s HS-Soundmodem https://www.vb-audio.com/Cable/
HS-Soundmodem Demoduluje audio signál FSK 9600 http://uz7.ho.ua/packetradio.htm
AGW Online KISS Zobrazí a uloží demodulované packety do .kss súboru http://www.dk3wn.info/files/agw_online_kiss.zip
skCUBE COM telemetry decoder v.0.2 Dekóduje a zobrazí dáta z .kss súboru http://www.dk3wn.info/files/skcube_com.zip
Online Telemetry Forwarder Preposiela pakety do verejnej databázy http://www.dk3wn.info/p/?page_id=75524

 

Ďakujeme tvorcom programov za to, že ich vytvorili a sprístupnili aj pre ostatných. Jednotliví autori sú uvedení na stránkach uvedených v tabuľke vyššie, rovnako ako aj podmienky používania softvéru.