ESA zverejnila 4. výzvu PECS pre slovenské subjekty

V súlade so zmluvou o európskom spolupracujúcom štáte medzi Slovenskou republikou a Európskou vesmírnou agentúrou (European Cooperating State Agreement, tzv. ECS) bola dňa 3. decembra 2018 uverejnená 4. výzva ku predkladaniu projektov v rámci programu ESA PECS (FOURTH CALL FOR OUTLINE PROPOSALS UNDER THE PLAN FOR EUROPEAN COOPERATING STATES (PECS) IN SLOVAKIA (From 03/12/2018 to 12/02/2019 13:00:00, Act.Ref.: 18.179.10) )). Obsah štvrtej výzvy PECS bol navrhnutý odborníkmi ESA a schválený ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Deadline predkladania projektov v rámci tejto výzvy je 12. 2. 2019. Upozorňujeme, že pre predloženie projektu je nutná registrácia inštitúcie v databáze ESA EMITS .

Po uzavretí výzvy bude nasledovať schvaľovací proces. Očakávaná dĺžka projektov sú 1 – 2 roky. Projekty v rámci výzvy nesmú presiahnuť celkový objem financií 1 700 000 €.

Aktuálna výzva na predkladanie návrhov je určená výhradne pre slovenské podniky (vrátane malých a stredných podnikov) alebo akademické a výskumné organizácie. Príjemcovia tejto výzvy sú preto žiadaní, aby zohľadnili fakt, že agentúra môže zvažovať iba návrhy firiem a organizácií so sídlom na Slovensku.

Konzorciá vrátane firiem a organizácií z iných členských štátov ESA môžu byť akceptované len v prípade náležitého odôvodnenia. Úlohy, ktoré by v takomto prípade mali byť vykonávané neslovenskými subjektmi, nesmú byť v žiadnom prípade hlavnými činnosťami navrhovanej štúdie alebo vývoja, a nemali by presiahnuť 20% z celkovej ceny projektu. Dané obmedzenie sa nevzťahuje na dodávky zariadení, potrebné k vykonaniu práce, ak to bude náležite odôvodnené.

Témy výzvy:

  • Aktivity spojené s letovým hardvérom súvisiace s misiami ESA, vo forme užitočných nákladov (tzv. PAYLOADS) alebo ich subsystémov, alebo technológie a senzory satelitných platforiem, alebo generické technológie s potenciálom pre opakované použitie (počiatočná TRL* musí byť najmenej 3 a cieľová TRL* musí byť najmenej 5)

–> Maximálna hodnota projektu: 400 000 €

  • Výskumné a vývojové činnosti (vrátane technologických demonštrácií, priemyselných procesov a ich kvalifikácia/certifikácia), ktoré vedú k produktom (hardvér alebo softvér), alebo generickým technológiám s potenciálom pre opakované použitie (počiatočná TRL* musí byť najmenej 2 a cieľová TRL* je pod 4)

–> Maximálna hodnota projektu: 200 000 €

  • Aplikácie na báze kozmických technológií, produkty a služby využívajúce vesmírnu infraštruktúru, ktorá už existuje alebo je jej prevádzka plánovaná v blízkej budúcnosti, (počiatočná TRL* musí byť najmenej 4)

–> Maximálna hodnota projektu: 150 000 €

  • Prípravné činnosti (rôzne teoretické práce a štúdie, napr. štúdie uskutočniteľnosti, zber požiadaviek užívateľov, prieskumy trhov, a pod.), na podporu konkurencieschopnosti krajiny v súvislosti s programami ESA (nepovinnými alebo povinnými), v ktorých sa Slovensko môže v budúcnosti zúčastniť;

–> Maximálna hodnota projektu: 75 000 €

  • Informačné a vzdelávacie aktivity:
    • na zvýšenie povedomia o kozmických technológiách a ich uplatnení v praxi (vrátane ukážok na stredných školách a vo vedeckých centrách)
    • zvýšiť motiváciu mladých ľudí vybrať si vzdelanie v oblasti vesmíru a vesmírny priemysel ako kariéru.

–> Maximálna hodnota projektu: 50 000 €

Jeden predkladateľ môže v rámci tejto výzvy predložiť maximálne 2 návrhy na projekty, v ktorých figuruje ako primárny dodávateľ,v prípade univerzít sa jednotlivé fakulty považujú za separátne entity.

Finálne vybrané aktivity, a po úspešných rokovaniach s predkladateľom projektu, budú realizované na základe zmluvy s pevne stanovenými cenami, a to 100% financovanými z rozpočtu ESA PECS.

Viac informácií a všetky dokumenty k 4. PECS výzve získate po zaregistrovaní a prihlásení na portál ESA EMITS.