Seriál „Strategický plán IAU“, diel III. – Nasledujúca dekáda

Astronómia može zohrávať dôležitú úlohu pri stimulácii technologického rozvoja, rozvoji organizačných štruktúr a infraštruktúry. IAU má za cieľ stimulovať tento proces a povzbudiť použitie astronómie ako nástroja pre rozvoj v menej rozvinutých krajinách. Dlhodobé vízie IAU sú: (i) každá z krajín sa bude podieľať na určitej úrovni na medzinárodnom astronomickom výskume (ii) všetky deti na celom svete budú na školách v rámci podpory ich vzdelávania konfrontované s vedomosťami o astronómii a vesmíre. I keď sú to fundamentálne ciele IAU, na ich dosiahnutie bude potrebné niekoľko generácií.

3. Strategický plán pre nasledujúcu dekádu

3.1 Vízia a ciele

Pre nasledujúcu dekádu si IAU stanovila tieto ciele:

1. pozdvihnúť úroveň rozvoja astronómie v maximálnom počte krajín o jednu alebo viaceré kategórie (Sekcia 2.3.1), za účelom maximalizovania objemu populácie, ktorá sa s astronómiou bude môcť stretnúť.
2. zahrnúť aspekty astronómie do základného a sekundárneho vzdelávania maximálneho počtu detí.

Za účelom dosiahnutia týchto cieľov bude prijatý postup v jednotlivých fázach, ktoré budú zamerané na rozvoj astronómie a všetkých jej aspektov pre základné, sekundárne, terciálne vzdelávanie, výskum a styk s verejnosťou. Tento plán sa zameriava na zdroje na medzinárodnej, národnej a lokálnej úrovni a na zapojenie sa svetových a regionálnych odborníkov. Optimálna stratégia a zmes programov sa bude líšiť od krajiny ku krajine, v závislosti od rôznych podmienok. Takáto stratégia môže byť unikátnym príspevkom k trvalo udržateľnému svetovému vývoju.

3.2 Elementy plánu

Počas nasledujúcej dekády bude IAU iniciovať niekoľko nových programov, zintenzívni existujúce aktivity a včlení aktivity v oblasti rozvoja astronómie do profesionálnej organizačnej štruktúry. V tejto sekcii sú zhrnuté najdôležitejšie elementy novej stratégie IAU. Ich detailnejší popis bude uvedený v Sekcii 4.

3.2.1 Integrovaný strategický prístup

Integrovaný strategický prístup pre rozvoj astronómie bude optimalizovať dostupné zdroje k dosiahnutiu výtýčených cieľov. Detaily tohto prístupu budú založené na dôslednej analýze súčasného stavu vecí a budúceho potenciálu v oblasti astronomického vzdelania a výskumu v každej krajine, použitím objektívnych údajov, rožšírených o rady expertov v jednotlivých regiónoch (pozri napr. Sekciu 3.2.5). Tento integrovaný prístup bude zahŕnať všetky elementy rozvoja astronómie zosumarizovaných v Sekcii 3.2.5, zahrňujúce základné, sekundárne, terciálne vzdelávanie, výskum a styk s verejnosťou. Koordináciou aktivít IAU (Príloha A) a doplnkových programov (Príloha B) bude maximalizovať dostupné prostriedky k dosiahnutiu dohodnutých dlhodobých cieľov v rámci tohto plánu. Príkladom takejto integrovanej stratégie je rozvojový plán pre Afriku. V rámci tohto plánu sa zvýšenej pozornosti dostane subsaharskej Afrike kvôli jej relatívnej zaostalosti.

3.2.2 Zvyšovanie počtu aktívnych dobrovoľníkov

Organizácia a implementácia súčasných aktivít IAU v oblasti rozvoja a vzdelávania závisia úplne od dobrovoľníkov. Z celkového počtu členov IAU, čo je okolo 10000 profesionálnych astronómov na celom svete, bolo dodnes do týchto činností aktívne zapojených iba niekoľko desiatok členov IAU. Počas nasledujúcej dekády cieli IAU zvýšiť počet expertov-dobrovoľníkov, ktorí sa podieľajú na rozvoji svetovej astronómie, aktívnym náborom nových členov pre tieto aktivity. Navyše, súbor dobrovoľníkov bude rozšírený o nečlenov z nasledujúcich kategórií (i) mladí študenti astronómie v kontakte s členmi IAU (doktoranti a postdoktoranskí stážisti) a (ii) nečlenovia, ktorí sú expertmi v oblasti základného a sekundárneho vzdelávania, teda talentovaní učitelia (Sekcia 4.3). Zvýšenie počtu dobrovoľníkov môže byť dosiahnuté iba ak koordinácia a manažment tohto programu budú pozdvihnuté na profesionálnu úroveň (pozri Sekcie 3.2.4 a 4.1).

3.2.3 Iniciácia nových astronomických rozvojových programov

Na podporu rozvojových aktivít IAU budú spustené nové programy:

 • nadačný vzdelávací program – bude poskytovať populárne predášky o inšpiratívnych témach v modernej astrofyzike a technike pre stredoškolských študentov a verejnosť v rozvojových krajinách
 • dlhodobá schéma pre vzájomné prepojenie ústavov – bude podporovať astronomické ústavy vo vytvorení dlhodobého riadenia a poradenstva pre univerzitné oddelenia v rozvojových krajinách so záujmom vybudovania udržateľných výskumných astronomických kapacít.

  3.2.4 Vznik Kancelárie pre rozvoj globálnou astronómiou

  Mobilizácia viacerých dobrovoľníkov a implementácia nových programov nemôže byť dosiahnutá bez profesionálneho manažmentu a koordinácie. Z tohto dôvodu je podstatným elementom strategického plánu vytvorenie malej kancelárie pod vedením riaditeľa IAU pre rozvoj a vzdelávanie – Kancelárie pre rozvoj globálnou astronómiou. Túto tému rozoberieme v Sekcii 4.1. Pri jej vytváraní sa IAU zameria na minimalizovanie byrokracie, zabezpečenie motivovanosti dobrovoľníkov vykonávajúcich tieto aktivity a ich účasť na rozhodovacích procesoch.

  3.2.5 Zvyšovanie regionálnej účasti

  Existuje niekoľko dôvodov pre stimuláciu regionálnej účasti v rozvojových aktivitách IAU. Po prvé, podmienky, príležitosti a problémy jednotlivých krajín sú známe lepšie na regionálnych úrovniach, kde najvhodnejší kandidáti na ich riešenie sú najviac známy. Reálne ohodnotenie ľudí a miestnych podmienok je vo všeobecnosti dôležitejšie ako objektívne kritériá na určenie zrelosti krajiny pre udržateľný rozvoj. Po druhé, zmluvy budú zrozumitelnejšie a cestovanie menej drahé medzi susediacimi krajinami. Po tretie, medzi susednými krajinami existuje spriaznenosť v oblasti jazyka. Pre tieto dôvody ide tento dekadický plán cestou prístupu „zdola-hore“, s podstatným stupňom decentralizácie. Budú určení regionálni koordinátori a regionálne inštitucionálne uzly v každom z ôsmich geografických regiónov. Očakáva sa, že regionálni koordinátori budú oboznámení so všetkými aspektami rozvoja astronómie v týchto regiónoch a budú schopní mobilizovať dostupné lokálne talenty. V niektorých krajinách (v tých, kde sa astronómia na terciálnej úrovni vyskytuje iba zriedka alebo vôbec), nadšení talentovaní astronómovia amatéri môžu byť dôležitými vyslancami pre rozvoj astronómie. I keď expertíza pre viaceré programy bude poskytovaná na globálnej úrovni, rady a vstup od regionálnych koordinátorov budú určujúcimi faktormi pre implementáciu rozličných rozvojových programov.

  3.2.6 Sektorové výkonné jednotky

  Po vzniku Kancelárie pre rozvoj globálnou astronómiou, určení regionálnych koordinátorov a podstatnom navýšení dobrovoľníkov sa rozličné programy preorganizujú a usmernia v závislosti od novej situácie. Tieto aktivity budú skonsolidované Kanceláriou pre rozvoj globálnou astronómiou do troch sektorových výkonných jednotiek, ktoré pokryjú rozličné sektory rozvoja astronómie: (i) základné a sekundárne vzdelávanie (ii) terciálne a vedecké vzdelávanie a (iii) styk s verejnosťou. Každá z jednotiek bude pokrývať reprezentantov relevantných programov v sektore tak na strane aktivít IAU ako aj na strane doplnkových programov. Výkonné jednotky budú následníkmi súčasných programových skupín (pozri Prílohu A). Je treba pripomenúť, že viacerí členovia Komisie 46 už pracujú na vytvorení siete pre globálne pred-terciálne vzdelávanie, aby zabezpečili koordináciu rozvojových astronomických aktivít pre učiteľov a školy.

  3.2.7 Použitie Medzinárodneho roka astronómie 2009 ako odrazového mostíka

  Medzinárodný rok astronómie 2009 (International Year of Astronomy IYA) bol iniciatívou IAU a UNESCO, ratifikovanou Organizáciou spojených národov. Víziou IYA bolo pomôcť obyvateľom sveta znovuobjaviť ich miesto vo Vesmíre, a tak stimulovať ich osobné zmysly pre divy a objavy. Všetci ľudia by si mali uvedomiť dosah astronómie a základnej vedy na náš denný život a lepšie pochopiť, ako vedecké poznatky prispievajú k spravodlivejšej a mierumilovnej spoločnosti. IYA zahŕňal širokú škálu aktivít, ktoré vyvolali enormný záujem spoločnosti o astronómiu na celom svete. Tento strategický plán stavia na tomto záujme vytvorenom IYA. Viacero z globálnych základných programov spájaných s IYA je relevantných pre dlhodobú víziu a ciele IAU a bolo začlenených do tohto plánu. Príkladmi týchto programov IYA (cornerstone projects) sú programy ako The Galileo Teacher Program, Developing Astronomy Globally a Universe Awareness.

  3.2.8 Podpora cieľov tisícročia Organizácie spojených národov

  V zhode s cielmi IYA bude dôležitou súčasťou tohto nového plánu podporiť ciele tisícročia Organizácie spojených národov vo všetkých aktivitách, kde astronómia podporuje rozvoj. Osobitná pozornosť bude venovaná podpore zrovnoprávňovania pohlaví a práv žien (cieľ tisícročia číslo 3) a pomoci v rámci dosiahovania základného vzdelania (cieľ tisícročia číslo 4). Používanie astronómie ako stimulácie kvality a inšpirácie vzdelania pre malé znevýhodnené deti bolo dôležitým cieľom programu Universe Awareness od jeho vzniku (Príloha A6).

  3.2.9 Využitie nových nástrojov a techník

  V globálnej stratégii pre rozvoj astronómie a vzdelávania bude využívaný internet a dostupné robotické ďalekohľady určené pre proces vzdelávania. Prístup k udržiavaným medzinárodným sieťam ďalekohľadov dokáže byť pre účely vzdelávania oveľa efektívnejší ako získanie a prevádzka malých domácich ďalekohľadov. Iným inovatívnym nástrojom pre sprístupnenie astronómie deťom na odľahlých územiach je napríklad mobilný Astro-Bus, s ktorým sa začalo v Tunisku.

  Prepojenie medzi Kanceláriou pre rozvoj globálnou astronómiou, regionálnymi koordinátormi a výkonnými jednotkami umožnia internetové telefóny pomocou telekonferencií a videokonferencií.

  3.2.10 Využitie astronomických archívov

  Tento strategický plán tiež zvažuje zvýšené používanie astronomických archívov v rozvojových krajinách. Dáta z najväčších astronomických zariadení sa v súčasnosti archivujú. Tieto astronomické archívy sú zvyčajne prístupné vedcom na celom svete. Obsahujú bohatý materiál, ktorý môže byť často využitý aj na iné účely ako sú projekty motivované danými pozorovaniami. Archivované dáta sú výnimočne cenným (zadarmo) zdrojom pre nové astronomické výskumné skupiny.

  3.3 Nové iniciatívy IAU pre rozvoj astronómie

  Tento desaťročný plán zvažuje iniciáciu niekoľkých nových programov IAU.

  3.3.1 Popularizačné prednášky z astronómie (IAU Endowed Astronomy Lectures EAL)

  Program popularizačných prednášok bude hlavnou z nových iniciatív pre podporu záujmu o astronómiu a vedu v rozvojových krajinách. Cieľom takéhoto programu je uskutočniť kvalitné a populárne prednášky a tým posilniť celosvetový záujem spoločnosti o pochopenie astronómie a Vesmíru. Špeciálna pozornosť sa bude venovať témam spojeným s najmodernejšou technikou a jej úlohou pri dosahovaní vedeckých výsledkov. Cielenou skupinou budú stredoškolskí študenti, univerzitní študenti a verejnosť.

  Implementácia tejto iniciatívy predvída:

 • uskutočnenie okolo 100 kvalitných prednášok
 • prednášajúci budú vo všeobecnosti etablovaní astronómovia seniori s vysokou reputáciou, schopný vysvetľovať problémy ľudom na vhodnej úrovni
 • pre rozvojové krajiny je cielených okolo 40 prednášok za rok
 • tento program bude koordinovaný pomocou novej Kancelárie pre rozvoj globálnou astronómiou a pod dohľadom výkonnej komisie IAU; riaditeľ pre rozvoj a vzdelávanie bude v spojení s regionálnymi koordinátormi (Sekcia 4), inštitúciami, organizáciami a potenciálnymi prednášajúcimi
 • jazyk prednášky bude závisieť od cieľovej krajiny a dostupných prednášajúcich; ak to bude vhodné, predášať budú aj astronómovia vysťahovalci s patričnými jazovými schopnosťami
 • náklady na tento nový program sa odhadujú na približne 2500 eur za jedno turné v dĺžke jedného až dvoch týždňov v rozvojovej krajine; náklady na 40 prednášajúcich na rok by mali byť okolo 100000 eur, toto číslo nezahŕňa platobné náklady globálneho koordinátora, alebo iné neočakávané náklady; tento program je vhodný pre externé financovanie pomocou darcov, firiem a milodarov od ústavov v rozvinutých krajinách.

  3.3.2 Prepojenie astronomických ústavov (Astronomy Institute Twinning AIT)

  Ďalším novým elementom tohto strategického plánu je dlhodobý program prepojenia medzi rozvinutými astronomickými ústavmi a oddeleniami univerzít alebo ústavmi, kde je astronómia menej vyvinutá. Cieľom je postkytnúť pomoc pri príprave astronomických prednášok a budovaní astronomických organizačných štruktúr. Opodstatnenie tohto programu je v udržaní kontinuity a zamerania pre udržateľný rozvoj astronómie.

  Implementácia tejto iniciatívy predvída:

 • každé stredne veľké astronomické oddelenie alebo ústav v krajine s rozvinutou astronómiou bude podporované rozvíjať vzťahy aspoň s jedným z ústavov alebo univerzitným oddelením v rozvojových krajinách;
 • rozvinutý ústav bude poskytovať expertízu a poradenstvo pre rozvoj astronómie a financovať aspoň jednu návštevu svojho odborníka na cielený ústav, oddelenie, každý rok s možnosťou rozšírenia spolupráce o vzájomné výmeny;
 • od rozvinutých ústavov sa bude očakávať záväzok o dodržiavaní vzájomných vzťahov aspoň na 5 rokov;
 • program bude koordinovaný Kanceláriou pre rozvoj globálnou astronómiou na báze odporúčaní regionálnych koordinátorov a pod dohľadom výkonnej komisie;
 • Kancelária pre rozvoj globálnou astronómiou bude aktívna v stimulovaní prepojenia inštitútov, poskytovaní modelových zmlúv a oficiálnych potvrdení pre ústavy so záujmom pridať sa do programu a integrovaní prepojenia ústavov v rámci všeobecnej rozvojovej stratégie.

  3.3.3 Regionálne uzly IAU pre rozvoj astronómie

  Kľúčovým elementom tejto stratégie bude podpora regionálnych príspevkov pre rozvojové aktivity IAU, a preto IAU vytvorí regionálne uzly pre rozvoj astronómie. Zo začiatku bude cieľom pokryť hlavne tie regióny, ktoré rozvoj astronómie potrebujú najviac.

  Regionálnym uzlom bude existujúci ústav zapojený do výskumu a podpory výučby astronómie na všetkých úrovniach, ktorý skôr ako formálne univerzitné prednášky zahŕňa workshopy, konferencie a malé opakovacie kurzy pre učiteľov na školách.

  V súčasnosti existuje minimálne jeden ukážkový regionálny uzol, Juhoafrické astronomické observatórium (SAOO) v Kapskom meste, Južná Afrika, ktorý dnes pôsobí ako efektívny uzol pre viac-menej celú Afriku. Poskytuje excelentné výpočtové zariadenia, knižnicu, konferencie a prístup k optickým a rádiovým pozorovacím zariadeniam, organizuje mnohé programy pre verejnosť a prednášky pre učiteľov. Pomáha návštevníkom z mnohých afrických krajín a poskytuje asistenciu pri tvorbe vzdelávacích a výskumných kapacít v týchto krajinách.  Obrázok 11: SALT v Juhoafrickej Republike (Zdroj:http://www.astro.physik.uni-goettingen.de)

  Implementácia iniciatívy v oblasti regionálnych uzlov predvída:

 • každý regionálny uzol bude zodpovedný za optimalizáciu rozvoja astronómie v regióne pomocou pri tvorbe regionálnej rozvojovej stratégie a jej implementácii, hosťovaním univerzitných programov pre študentov v regióne, poskytovaním univerzitných prednášok pre školy a programy pre vzdelávanie učiteľov; tieto uzly budú tiež poskytovať pomoc pre program populárnych prednášok, budú aktívne v zabezpečovaní regionálnych schôdz IAU každé tri roky a stanú sa vedúcim prvkom pre aktivity spojené s navýšením financií pre aktivity spojené s lokálnym rozvojom astronómie;
 • kde na to budú podmienky, môže sa pri tvorbe regionálneho uzla región rozdeliť do menších sub-regiónov, každý so svojím malým sub-regionálnym ústavom pre rozvoj astronómie;
 • cieľom každého regionálneho uzla je v nasledujúcej dekáde zorganizovať aspoň jednu školu pre univerzitných študentov, jeden kurz tréningu učiteľov ročne a regionálnu schôdzu IAU každé tri roky;
 • všetky tieto úlohy budú vykonávané v blízkej spolupráci s Kanceláriou pre rozvoj globálnou astronómiou a globálnymi výkonnými jednotkami pre školy, univerzity a styk s verejnosťou;
 • IAU bude vstupovať do zmluvných dokumentov s existujúcimi ústavmi, v ktorých budú tieto ústavy prijímať dodatočné granty k poskytovaniu regionálnych služieb ako uzol po dobu 5 rokov;
 • do konca dekády, ak mu to umožnia financie, sa bude IAU usilovať o zriadenie regionálnych rozvojových uzlov fungujúcich v piatich regiónoch (Sekcia 2.3); začne sa zriadením regionálnych uzlov aspoň v dvoch regiónoch, ktoré rozvoj astronómie najviac potrebujú;
 • náklady na prevádzku regionálneho astronomického uzla z už existujúceho ústavu sa odhadujú na približne 30000 eur na rok, z toho sa jedna polovica použije na terciálne a vedecké vzdelávanie, a druhá polovica na základné a sekundárne vzdelávanie a styk s verejnosťou; tento rozpočet bude financovať do 15 návštev astronómov v regióne vo výške zhruba 1000 eur za návštevu; dodatočných 15000 eur na rok bude rezervovaných pre styk so školami a pre zlepšenie informovanosti verejnosti; na začiatku bude pre päť regionálnych uzlov potrebných 150000 eur; od každého z uzlov sa budú vyžadovať ročné plány a ročné správy;
 • úlohou pre novú Kanceláriu pre rozvoj globálnou astronómiou bude ohodnotiť záujem možných hosťujúcich ústavov v rozličných regiónoch a ak to bude potrebné, zorganizovať výzvu a výber postupu pre kandidátov na uzly;
 • očakáva sa, že každý z uzlov určí a bude financovať regionálneho koordinátora, ktorý bude v spojení s Kanceláriou globálneho vývoja a vzdelania, astonómami a učiteľmi v krajinách v každom z regiónov; regionálni koordinátori budú tiež radiť koordinátorom globálnych programov pri optimálnej stratégii a v taktike, ktorá by sa mala sledovať v regióne;

  3.4 Posilňovanie existujúcich strategických programov IAU – sektorové výkonné jednotky

  Ako bolo spomenuté v Sekcii 2.1, Komisia 46 bola pár rokov zapojená do niekoľkých úspešných aktivít nasmerovaných k rozvoju astronómie na celom svete. Počas nasledujúcej dekády budú súčasné aktivity Komisie 46 a Komisie 55 v tejto oblasti zintenzívnené. Jednou z prvých úloh nového riaditeľa pre rozvoj a vzdelávanie bude po konzultácii s regionálnymi koordinátormi nájsť nových dobrovoľníkov a financie na rozvojové aktivity. Organizácia a dohľad nad týmito aktivitami budú potom upravené vzhľadom na novú manažérsku štruktúru, získané financie a nábor nových dobrovoľníkov.

  Kvôli aktivitám v rozličných oblastiach rozvoja astronómie budú vytvorené tri globálne výkonné jednotky pre (i) základné a sekundárne vzdelávanie, (ii) terciálne vzdelávanie a výskum (iii) styk s verejnosťou. Stratégia každej jednotky bude určená dohodou medzi výkonnou jednotkou, Kanceláriou pre rozvoj globálnou astronómiou a regionálnymi koordinátormi. Niekoľko z plánovaných aktivít bude spadať pod viac ako jednu výkonnú jednotku. Napríklad, návštevy rozvojových krajín profesionálnymi astronómami môžu byť dôležité pre terciálne vzdelávanie, sekundárne vzdelávanie a styk s verejnosťou (populárne prednášky), pričom za účelom optimalizácie výsledku budú tieto návštevy usmerňované regionálnymi koordinátormi.

  3.4.1 Astronómia pre univerzity a výskum (Astronomy for Universities and Research AUR)

  Kancelária pre rozvoj globálnou astronómiou bude usmerňovať činnosti a spevňovať v súčasnosti sa prelínajúce úlohy štyroch relevantných programových skupín (Sekcia 2.2) do výkonných jednotiek pre rozvoj astronómie v terciálnom vzdelávaní a výskume – rozvoj astronómie pre univerzity a výskum (AUR). Zapracovanie týchto aktivít do sektorových výkonných jednotiek bude stimulovať lepšiu koordináciu medzi cielenými programami. Po vzniku regionálnych uzlov a vymenovaní regionálnych koordinátorov budú navyše tieto programové činnosti ťažiť z regionálneho vstupu. Zhrnutie všetkých aktivít sa nachádza na Obrázku 12.

  Počas stimulovania astronómie v terciálnom vzdelávaní a výskume, výkonné jednotky AUR sa budú zameriavať na krajiny v skupinách 2, 3 a 4 (Sekcia 2.3), s dôrazom na Afriku (pozri Sekciu 3.2.1).

  Špecifickými cieľmi bude:

 • zvýšiť počas nasledujúcej dekády súčasný počet členských krajín IAU zo 64 na okolo 80; to by sa malo dosiahnuť pokusom o zdvojnásobenie súčasného počtu vzdelávacích výjazdov do týchto krajín z dvoch, troch za rok na päť, šesť; vzhľadom na výber vhodných cieľových krajín, výber prednášajúcich a implementáciu návštev k dosiahnutiu dohodnutých dekadických cieľov, budú Kancelária pre rozvoj globálnou astronómiou a regionálni koordinátori v blízkom kontakte; kde to bude možné, prednášatelia z oblasti výskumu budú povzbudzovaní v prednášaní dodatočných populárnych prednášok pod záštitou programu popularizačných prednášok; návštevy vysťahovalých vedcov do krajín, z ktorých pochádzajú, sa bude osobitne podporovať;
 • zvýšenie frekvencie vysoko úspešných regionálnych medzinárodných škol pre mladých astronómov ISYA z jednej za rok na tri za rok, so zvýšenou zainteresovanosťou regionálnych koordinátorov; budú organizované pomocou nových regionálnych uzlov (Sekcia 3.3.3) a príslušných členov výkonných sektorových jednotiek;
 • zriadiť komunitu bývalých účastníkov ISYA (ISYA Alumni Community), čo vyústi do siete vedcov, ktorí zažili regionálne školy; bude slúžiť ako prostriedok k stimulácii budúcej interakcie medzi nimi; navyše, existencia takejto siete umožní vyhodnotenie vplyvu týchto škol napríklad pomocou dotazníkov na dlhých časových škálach;  Obrázok 12: Budúce astronomické rozvojové aktivity koordinované v troch sektorových výkonných jednotkách. Tieto aktivity sú zobrazené modrou. Červenou sú označené aktivity IAU. Doplnkové programy sú zvýraznené zelenou.

  3.4.2 Astronómia pre deti a školy

  Počas nasledujúcej dekády IAU zameria viacej prostriedkov na vzdelávacie aktivity pre deti a školy. Za týmto účelom sa dva z už spomínaných kľúčových projektov Medzinárodného roka astronómie IYA 2009, menovite Universe Awareness (UNAWE) a Galileo Teacher Training Program (GTTP), pripoja k nedávno vytvorenej sieti pre vzdelávanie v astronomických školách (Network for Astronomy School Education NASE) ako programové skupiny v rámci Komisie 46 a budú neskôr včlenené do sektorovej výkonnej jednotky ACS (Astronomy for Children and Schools) koordinovanou Kanceláriou pre rozvoj globálnou astronómiou.

  Pri koordinácii výkonnej jednotky ACS budú Kancelárii pre rozvoj globálnou astronómiou (GADO) asistovať experti z astronomických programov týkajúcich sa primárneho a sekundárneho vzdelávanie (Prílohy A a B). Globálna stratégia siete bude určovaná výkonnou jednotkou spolu s regionálnymi koordinátormi a príspevkami od učiteľov v partnerských krajinách. Styk s učiteľmi bude zahŕňať poskytovanie učebných materiálov, rozvoj a preklady materiálov a poskytnutie rôznej technológie pre potreby primárneho a sekundárneho vzdelávania. Konkrétnym cieľom bude pomoc aspoň jednému vzdelávaciemu kurzu pre učiteľov v každom z regionóv každý rok, organizovaného spoločne s regionálnimi koordinátormi.

  ACS bude prácou cez rozličné astronomické programy pre deti stimulovať astronomické vzdelávanie na školách a implementovať astronomické aktivity pre deti, špeciálne v málo rozvinutých regiónoch. Kde to bude vhodné, budú výkonné jednotky a GADO podporovať inovatívne spôsoby pri astronomických aktivitách ako je napríklad Tuniský Astro-Bus.  Obrázok 13 : Astronóm je neprekonateľný historik. Hore je znázornená stručná história Vesmíru na základe poznatkov modernej astronómie.

  3.4.3 Astronómia pre verejnosť

  Táto výkonná jednotka bude založená za účelom koordinácie celosvetových programov pre styk s verejnosťou v rozvojových krajinách. Jej rozsah bude zahŕňať nový program populárnych prednášok, používanie planetárií a malých ďalekohľadov pri styku s verejnosťou a príspevky od amatérskych astronomických skupín. Ako aj v prípade ostatných výkonných jednotiek, stratégia sa určí po konzultácii s GADO a regionálnymi koordinátormi.

  Prečítajte si aj ostatné diely nášho seriálu o Strategickom pláne IAU na nasledujúcu dekádu:

  Zdroj: www.iau.org

 • Pridaj komentár

  Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

  Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.