Letíme DO STRATOSFÉRY – VYUŽITIE KVANTOVÝCH BODIEK V BIOSENZOROCH

Spolupráca českých a slovenských technikov a vedcov v spolupráci s predgraduálnymi  i postgraduálnymi študentmi z obidvoch krajín v rámci cezhraničnej spolupracujúcej a kooperujúcej siete STRATO–NANOBIOLAB otvára ďalšiu kapitolu vzájomného spoločného výskumu. Na 2. mája 2015 je pripravený a naplánovaný ďalší spoločný let stratosférického balóna vyvinutého Slovenskou organizáciou pre vesmírne aktivity (SOSA) s kódovým označením SPVRI 01/2015. Tento let je súčasťou projektu cezhraničnej spolupráce Spoločne pre výskum, rozvoj a inovácie, ktorého nositeľom je Laboratórium metalomiky a nanotechnológií Mendelovej univerzity v Brne. Partnermi projektu sú SOSA a Hvezdáreň Valašské Meziříčí p.o.. Pôjde už o siedmy spoločný stratosférický let a celkom pätnásty let organizovaný SOSA. Na palube stratosférickej platformy budú umiestené nielen jedinečné bio/nanotechnológie, ale budú na nej takisto testované aj nové subsystémy modernizovanej základnej stratosférickej platformy JULO.

Spolupracujúca a kooperujúca sieť STRATO–NANOBIOLAB sa orientuje na vybudovanie a využívanie stratosférickej a pozemnej výskomno – vzdelávacej infraštruktúry medzi Laboratóriom metalomiky a nanotechnológií (ČR) Mendelovej univerzity v Brne, Slovenskou organizáciou pre vesmírne aktivity (SR) a Hvezdárňou Valašské Meziříčí p.o. (ČR)

Samotný štart sa uskutoční v sobotu 2. mája 2015 v skorých ranných hodinách z letiska Spišská Nová Ves. Stratosférický balón ponesie novú prístrojovú a experimentálnu platformu. Návrh experimentálnej platformy, vrátane dôkladne pripravených experimentov, vzišiel z návrhov študenta Mendelovej univerzity Jana Zítka a jeho tímu. Prístrojová platforma zase ponesie niekoľko nových, či výrazne modernizovaných technických a komunikačných systémov, ktoré boli navrhnuté a vyvinuté študentom Žilinskej univerzity Ing. Ondrejom Závodským. Oba tieto návrhy boli podané v rámci súťaže „Hľadáme nové výskumné talenty“ projektu SPOLOČNE PRE VÝSKUM, VYVOJ A INOVÁCIE (SPVRI) a boli vybrané k realizácií.

Ing, Závodský uspel v súťaži s návrhom „Inovačné subsystémy pre platformu JULO“. O čo vlastne ide, sme sa opýtali priamo tohto študenta doktorandského štúdia: „Jedná sa o súbor inovovaných subsystémov, integrovateľných do platformy JULO “, vysvetľuje Ondrej Závodsky a dodáva, o aké systémy sa jedná. „Prvý je modul obojsmerného prenosu dát, ďalej systém pre prenos obrazových dát, novy lokačný systém GPS a blok riadiacej elektroniky pre experimentálnu časť, ktorý bude vyvíjaný v spolupráci s návrhom experimentálnej platformy.

Experimentálna platforma obsahuje experimentálne zariadenie s veľmi zaujímavými experimentmi, ktoré sa viažu na ďalšie experimenty a merania nielen na Zemi. Autor experimentu s názvom „Multianalysys of damage DNA“ (súbor analýz poškodenia DNA) Jan Zítka, z VUT Brno a Mendelovej univerzity v Brne ho predstavuje takto: „Experiment bude vyhodnocovať poškodenie DNA, na základe nových biochemických poznatkov, spektrálnou a fotometrickou metódou.“  K vysvetleniu experimentálneho a výskumného zámeru ešte dodáva: „Vzorka obsahuje molekulu vhodnú pre pozorovanie škodlivého vplyvu žiarenia na človeku, akou je práve DNA. V spojení s kvantovými bodkami má vhodné parametre pre detekciu miery poškodenia konvenčnými metódami merania. V našom experimente zisťujeme mieru zmien pomocou fluorescencie a absorbancie.“

Na tento základný experiment sú ale viazané ďalšie potrebné experimenty a merania, Počas letu budú registrované meteorologické údaje z letového profilu a bude snaha zaistiť aj dáta koncentrácie ozónu vo vrchných vrstvách stratosféry. Dôležitou súčasťou letového experimentu je jeho pozemný segment. Jedná sa o pozemné experimenty zamerané na charakteristiku použitých kvantových bodiek. Nesmieme zabudnúť ani na podrobnú analýzu dát z fyzikálnych senzorov sondy – predovšetkým meranie teploty a prúdu, resp. napätia na zariadeniach.

Tento hlavný experiment doplňujú ešte dva experimenty, a to experiment na sledovanie efektu na zmeny v životnosti, mutáciách, biochemických vlastnostiach na lyofilizovaných bakteriálnych kultúrach pre vypustenie a efekty nepriaznivých podmienok na biologické vlastnosti bakteriálneho víru. Veľmi významným cieľom tohto experimentu je sledovanie vírových častíc.

Štart bude prebiehať z letiska v Spiškej Novej Vsi a na jeho prípravu po vedeckej, experimentálnej a technickej stránke bude dohliadať tím technikov a vedcov z Českej republiky a zo Slovenskej republiky. O projekte a samotnom lete uviedol prof. René Kizek, vedúci Laboratória metalomiky a nanotechnológií Mendelovej univerity v Brne a vedúci celého projektu SPVRI nasledovné: „Naša spolupráca s českými a slovenskými pracoviskami a odborníkmi v rámci cezhraničného centra pre balónové a diaľkovo riadené robotické systémy STRATO–NANOBIOLAB je veľmi prínosná. Spájame v nej totiž naše vedecké, technické i vzdelávacie know how a tým získavame lepšie možnosti a taktiež unikátne výsledky, ktoré posúvajú všetky zúčastnené strany k nový pohľadom a náhľadom na študovanú problematiku.“  

O tom, ako dopadne celý let a jednotlivé experimenty budeme vedieť viac v sobotu 2. mája popoludní a v ďalších dňoch, kedy sa výsledky z letu budú intenzívne spracovávať a pripravovať na ďalšie použitie, predovšetkým na uverejnenie v odborných periodikách. Zo získaných experimentálnych dát očakávame, že overená technológia bude ďalej využiteľná pre ďalšie, technicky náročnejšie, experimenty. Nanomateriály v stratosfére tak otvárajú úplne nové možnosti pre vývoj unikátnych biosenzorov. Experimenty na živých organizmoch vystavených nepriaznivým podmienkam (nízka teplota, tlak a vlhkosť) nám totiž pomáhajú v pochopení najzakladanejšej otázky ktorú si ľudstvo kladie. Čo to je život a za akých podmienok môže existovať? V experimente očakávame nové poznatky o virulentnosti ako bakteriálnych buniek, tak vírových častíc.

Stratosférický testovací let SPVRI 01/2015 spolu s plánovanými vzdelávacími aktivitami v mieste štartu je realizovaný na základe Zmluvy o spolupráci ohľadom spolupracujúcej a kooperujúcej siete orientovanej na vybudovanie a využívanie stratosférickej a pozemnej výskumnej a vzdelávacej  infraštruktúry STRATO–NANOBIOLAB. Vybudovanie tejto siete bolo podporené projektom SPOLOČNE PRE VÝSKUM, ROZVOJ A INOVÁCIE spolufinancovaného z OP cezhraničnej spolupráce SR – ČR 2007 – 2013 v rámci fondu mikroprojektov.