ESNC 2017 – Európska súťaž hľadá aplikácie družicovej navigácie

European Space Navigation Competition je európska súťaž zameraná na hľadanie zaujímavých aplikácií využívajúcich družicovú navigáciu, najmä európsky družicový navigačný systém Galileo začala svoj už v poradí 14. ročník. Súťažiaci sa budú môcť uchádzať o zaujímavé ceny v 20. súťažných kategóriách o celkovej hodnote 1 milión EUR.

Od roku 2004 sa do súťaže prihlásilo už 11 000 účastníkov a bolo prijatých 3700 súťažných návrhov. Technológie družicovej navigácie sa stávajú nenahraditeľné v rýchlo nastupujúcich odvetviach ako je multimodálna logistika, internet vecí (IoT), komunikácia stroj – stroj , drony a iné bezpilotné prostriedky či inteligentné mestá. Autori najinovatívnejších a najprepracovanejších ideí tak dostávajú príležitosť ich s pomocou partnerov súťaže transformovať v kvalitné produkty pripravené na uvedenie na trh. Okrem finančnej odmeny víťazovia získajú možnosť využiť technické, podnikateľské a právne poradenstvo pre realizáciu svojich business plánov a využiť sieť európských inkubátorov. V tomto roku sa do súťaže taktiež zapojila aj Európska komisia prostredníctvom svojho nástroja E-GNSS Accelerator, ktorý napomáha financovaniu a inkubácii tých najlepších nápadov. Ďalšími sponzormi súťaže sú v roku 2017 Európska vesmírna agentúra (ESA), Agentúra GSA, Nemecká agentúra pre letectvo a kozmonautiku (DLR), Spolkové ministerstvo dopravy a dátových sietí (BMVI) a ďalší partneri.

 


Základnou podmienkou pre prihlásenie do súťaže je, aby navrhovaný nápad využíval systémy družicovej navigáce s dôrazom na európsky systém Galileo. Prihlásiť sa môžu začínajúce aj zavedené súkromné firmy, zapálení jednotlivci, študenti či čerství absolventi vysokých škôl. Ďalej výskumné týmy a podobne. Návrh sa môže nachádzať vo fáze nápadu, rozvinutého systémového riešenia či prototypu v ľubovolnej fáze vývoja. Návrhy budú hodnotené odbornou porotou podľa rady kritérií, pričom medzi najvýznamnejšie patrí vzťah k družicovej navigácii, technická uskutočniteľnosť, potenciál k uplatneniu na trhu a ošetrenie právnych aspektov a rizík. Každý návrh najprv prechádza vyhodnotením v regionálnom kole, ktoré si navrhujúci zvolia podľa vlastného výberu. Víťazovia regionálnych kôl postupujú do finále súťaže, kde bude jeho víťaz predstavený na slávnostnom vyhlásení cien 7. novembra v estónskom hlavnom meste Tallinn. Okrem hlavnej výhry sa každý návrh môže uchádzať o jednu špeciálnu cenu, ktorú udeľujú sponzori súťaže, a medzi nimi je aj zvláštna cena pre návrhy univerzitných týmov (The University Challenge) a ocenenie pre najlepší prototyp (GNSS Living Lab Prize).

Na Slovensku sa regionálne kolo v tomto roku nepodarilo zorganizovať. Najbližšia regionálna cena o ktorú sa môžu súťažiaci uchádzať organizuje Česká republika. Práve prebieha regionálne kolo súťaže, ktorého víťazi získajú možnosť využiť ponuku služieb Agentúry pre rozvoj podnikania a investíc – CzechInvest v celkovej hodnote až 4000 EUR a služieb vo Vedeckotechnickom parku Výzkumného a zkušebního leteckého ústavu, a.s. (VZLÚ). Podrobný popis ponúkaných služieb nájdete v dokumente na tomto odkaze.

Slovenská organizácia pre vesmírne aktivity (SOSA) ponúka záujemcom o zaslanie súťažného nápadu konzultáciu, technické poradentstvo a zázemie pre realizáciu. Pre bližšie informácie prosím kontaktuje Jakuba Kapuša, emailový kontakt: jakub.kapus (zavináč) sosa.sk alebo píšte na email info (zavináč) sosa.sk .

 

Vaše nápady môžete prihlasovať a priebežne ukladať v databázi súťaže ESNC do 30. júna 2017.

 

 

Zdroje: