Aký zmysel má planetárium?

Väčšina návštevníkov našich stránok veľmi dobre vie, čo je to planetárium a čo sa v ňom dá zažiť. Bežní občania, ktorí sa dostanú k astronomickej tématike len sporadicky, však majú len veľmi hrubé predstavy o tom, čo sa za slovom „planetárium“ skrýva. Chceli by sme sa tu preto hlbšie zamyslieť nad týmto pojmom a tým čo je za ním.

Planetárium dnes a pred pár desiatkami rokov je diametrálne odlišné. Pre jednoduchý pohľad späť do histórie, si môžte prečítať jeden z našich prvých článkov na našej stránke – HISTÓRIA VÝVOJA PLANETÁRIÍ. Hlavným rozdielom dnešných planetárií oproti minulosti je technológia zobrazovania obrazov na kupole planetária. Kým v minulosti to boli vo veľkej väčšine len bodové objekty ako sú hviezdy súhvezdí, planéty, mesiac a ojedinele aj iné objekty, dnes sa používa celoplošná projekcia obrazu, tak ako v kine. Vieme teda premietať na kupolu planetária filmy. To by nebolo nič výnimočné, veď kiná tu máme už skoro 120 rokov, výnimočnosť však spočíva v tvare premietacej plochy – kupoly planetária. Je to pologuľa, vo vnútri ktorej sú diváci. Premietanie je na celom horizonte okolo divákov dookola, t.j. 360°. To vytvára silný vnem u diváka, že je uprostred premietanej scény. Okrem prehliadky súhvezdí a planét, ako tomu bolo u prvej generácie planetárií, si teda teraz môžeme prežiť virtuálnu cestu cez celý vesmír a všetky jeho krásne objekty – hmloviny, galaxie, čierne diery, hviezdokopy, zoskupenia asteroidov, prstencov planét a iných krás. Nová technológia umožnila posunúť zobrazenie až na hranice virtuálnej reality. Vedcom a umelcom naopak táto technológia umožňuje využívať široké spektrum nástrojov digitálnej grafiky.

Vďaka tejto novej technológii sa oproti minulosti rozšírili generačne aj programové možnosti obsahu predstavení v planetáriách. Aj keď stále väčšina programov je priamo či nepriamo naviazaná na vesmír, astronómiu a kozmológiu, nič nebráni tomu, aby divák videl aj iný obsah, upravený pre špeciálne premietanie na pologuľovitú plochu planetária. A tak sa dnes v programových bulletinoch svetových planetárií objavujú predstavenia s témou biológie, chémie, geografie, histórie a umenia. To umožňuje významne posunúť spoločenskú hodnotu planetária ako zariadenia pre danú lokalitu – mesto, okres, kraj. Širokej škále vedných odborov sa tak ponúka jedinečný priestor pre atraktívnu prezentáciu svojich výsledkov pre širokú verejnosť. A to je to, čo je v súčasnosti vysoko aktuálne. Vysoko technická civilizácia, akou je momentálne ľudstvo na Zemi, potrebuje intenzívne premosťovať prostredie vedy so širokou verejnosťou. Verejnosť tak lepšie pochopí kam sa vedné obory momentálne uberajú, prečo je ich práca dôležitá aj pre bežného človeka a koľko úsilia a mravčej práce sa skrýva za tým ktorým skvelým výsledkom vedy.

 

 

Je dôležité, aby bola veda v širokej spoločnosti chápaná ako nevyhnutná časť našej budúcnosti. Pochopiť význam investícií do vedy a výskumu v nemalom rozsahu pomáhajú práve populárne programy. A na ich unikátne predvedenie má planetárium nezameniteľné miesto. Ako organizácia prevádzkovaná pracovníkmi z odborno-vedeckých kruhov je priamo predurčená na spájanie odbornej a laickej verejnosti. Tomu zodpovedá aj kvalita obsahu programov planetária, ktorá má nezmazateľnú známku vedeckého prístupu. Zároveň však obsah a tému podáva spôsobom prístupným aj neodborníkom, tak aby ho chápala široká verejnosť. To je momentálne veľmi populárny formát podania programu divákovi, o čom svedčia aj úspechy nových digitáýlnych planetárií – napríklad Hvězdárny a planetaria Brno.

Atraktívna forma programov planetária je v neposlednej rade aj silným magnetom pre mladú generáciu. Programy planetária tak pomáhajú mladým lepšie pochopiť rôzne vedné odbory, čo môže napomôcť vo vykryštalizovaní budúcich kariérnych preferencií mladého človeka . Budúce generácie ľudstva budú vyžadovať čoraz viac špecializovanej odbornosti aj u radových pracovníkov a chtiac či nechtiac tak budú ďalšie generácie musieť detailnejšie porozumieť rôznym vedným odborom, ktoré sa budú dotýkať ich pracovného zaradenia. Planetárium tak už u mládeže môže pomôcť zapáliť prirodzený záujem o budúce povolanie.

Aký vidia zmysel planetária ľudia z laickej a odbornej verejnosti sme sa spýtali v krátkych rozhovoroch. Otázka znela : „Aký zmysel má planetárium ?“. Za zdieľanie videí na facebooku, môžte vyhrať tričko, zásteru na maľovanie a zápisník.

 

Ďalšie videá:

 

 

 

 

 

ŠTATÚT SÚŤAŽE „AKO TO VIDÍM JA“ K VIDEÁM NA STRÁNKE ZDRUŽENIA NA FACEBOOKU

 

Zdroje: