Slovensko podpísalo zmluvu s ESA

Dnešným dňom sa pripájame ku krajinám, ktoré spolupracujú na spoločnom európskom vesmírnom programe.

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Juraj Draxler a zástupca ESA Karlheinz Kreuzberg dnes v Bratislave podpísali Zmluvu o európskom spolupracujúcom štáte (angl. „ECS Agreement“ – Dohoda o európskom spolupracujúcom štáte) medzi SR a Európskou vesmírnou agentúrou. Pre Slovensko sa tak otvára veľa príležitostí na poli výskumu vesmíru a vývoja kozmických technológií. Slovenské firmy, univerzity a výskumné ústavy sa vďaka zmluve budú môcť účastniť projektov v oblasti stavby kozmických sond, ale aj vývoja aplikácií a služieb založených na spracovaní satelitných dát. Nemalý prínos bude mať zmluva aj pre stredné a najmä vysoké školy, pre ktoré poskytuje ESA študentské stáže, rôzne štipendiá a súťaže.

Pre Slovenskú republiku je vstup do ESA priam strategického významu, nakoľko sa tak u nás môže začať rozvíjať nové a veľmi perspektívne hospodárske odvetvie. Kozmický priemysel je v Európe etablovaným sektorom, Európska únia buduje systém Galileo pre satelitnú navigáciu a systém Copernicus pre monitorovanie Zeme (najmä v oblasti enviromentálnych zmien). Práve ESA je pre EÚ dvorným dodávateľom týchto systémov, a prostredníctvom ESA sa do výroby týchto systémov môžu postupne zapájať aj subjekty na Slovensku.

Slovenská organizácia pre vesmírne aktivity vyjadruje obrovskú radosť z dnešného podpisu zmluvy s ESA, nakoľko sa o tento výsledok usilovala od svojho vzniku v roku 2009. Dochádza tak k významnému pokroku v jej základnej dlhodobej misii. Podpisom zmluvy sa zároveň otvára zbrusu nová kapitola pre činnosť SOSA, a tým je podpora spolupráce medzi slovenskými výskumne-vývojovými subjektmi a Európskou vesmírnou agentúrou v rámci jej prípravného programu PECS (angl. Plan for European Cooperating States – Plán pre európske spolupracujúce štáty).