SpVRI – Pro rozvoj inovací a výzkumu – smlouva o spolupráci podepsána

Cílem projektu přeshraniční spolupráce s názvem Společně pro výzkum, rozvoj a inovace je snaha o podporu a rozvoj přeshraniční spolupráce v oblasti vzdělávání, vědy, výzkumu a inovací. Pro plnění těchto cílů podepsali Mendelova univerzita v Brne (Laboratoř metalomiky a nanotechnologií Ústavu chemie a biochemie Agronomické fakulty), Slovenská organizácia pre vesmírne aktivity a Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. smlouvu o spolupráci.

Projekt Společně pro výzkum, rozvoj a inovace (SpVRI) je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Fondu mikroprojektů (Operační program Přeshraniční spolupráce SR – ČR 2007-2013) a jeho cílem je zejména vytvoření a rozvoj přeshraniční spolupracující a kooperující sítě pro stratosférickou a pozemní výzkumnou a vzdělávací infrastrukturu.

Partnery projektu jsou:

  1. Mendelova univerzita v Brně (veřejná vysoká škola), Laboratoř metalomiky a nanotechnologií Ústavu chemie a biochemie Agronomické fakulty. Zaměřuje na několik oblastí výzkumu, zahrnujících moderní elektrochemické metody, syntézu nanomateriálů, jako jsou kvantové tečky a magnetické nanočástice, nanomedicínu a cílenou léčbu, stejně jako miniaturizovaná zařízení, včetně nanoelektrod a nanopotenciostatů. Základní kompetence v rámci spolupráce: zajištění speciálních vzdělávacích aktivit, zajištění vědy a výzkumu, práce s vysokoškolskou mládeží.
  2. Slovenská organizácia pre vesmírne aktivity je občanským sdružením. Základní kompetence: technické řešení hardwaru experimentální plošiny pro stratosférické výzkumy a experimenty včetně dalších subsystémů, vzdělávací činnost.
  3. Hvězdárna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace je odborně specializovaná výzkumná, vzdělávací, informační a poradenská instituce, jejímž posláním je seznamovat veřejnost a zejména mládež s vědeckými poznatky, moderní technikou a technologiemi. Základní kompetence: vzdělávací a popularizační aktivity pro všechny typy škol, astronomický výzkum, organizační dovednosti.

Výše zmíněné instituce podepsaly Smlouvu o spolupráci vedeny vzájemným vážným zájmem rozvíjet vzájemně výhodnou spolupráci, přeshraniční spolupráci a aktivně vyhledávat její další možnosti rozvoje. Smlouva deklaruje společný zájem o spolupráci zejména v oblastech (1) vybudování přeshraniční spolupracující sítě STRATO–NANOBIOLAB založené na kompetencích pro stratosférickou a pozemní výzkumnou infrastrukturu a zároveň (2) podporovat a rozvíjet inovace, vědu a výzkum v příhraniční oblasti SR – ČR. Dalším účelem smlouvy je lepší sdílení odborných, technických a výukových informací a společná prezentace získaných pozorování v odborné a v populární formě i široké veřejnosti. Zájmem smluvních stran je díky jednotné prezentaci cílů spolupráce, priorit, publicity aktivit směrem ke třetím osobám získávat dalších vhodné subjekty, které by rozšířili počet signatářů této smlouvy. Smlouva o spolupráci má rámcový charakter a dává tak prostor realizace každého konkrétního projektu, jehož účelnost a užitečnost bude posouzena samostatně.

Jedním z cílů projektu SpVRI je s pomocí studentů z obou stran hranice vyvinout a odzkoušet univerzální stratosférickou platformu (technologickou i vědecko-experimentální část), kterou bude možné dále využívat nejen pro standardní vědecké a technologické experimenty, ale také pro monitoring rychle se měnícího životního prostředí i efektivního sledování pomocí moderních technologií.

Realizace projektu dále umožní vytvoření kooperující sítě, které přinese bezprostřední přeshraniční sdílení odborných, technických i výukových informací. Získaná data, zkušenosti a možnosti zvýší kvalifikaci proškolených osob v regionech a povedou k lepší spolupráci vedoucí k vývoji nových postupů a technologií. Navrhovaný projekt také přináší zajímavou příležitost pro zapojení dalších pracovišť, studentů a vědců do projektu.